از قهرماني پرتغال تا چهارمي كاستاريكا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پرتغال با دو قهرماني و نايب قهرماني مسابقات تيم ملي كمتر از ۰۲ سال پرتغال جزو تيمهاي موفق در اين رده سني محسوب ميشود. تيم ملي پرتغال تاكنون دو بار قهرمان اين مســابقات شــده و يك بــار هم به نايب قهرماني و يك بار به رتبه ســوم جام جهاني بســنده كرده اســت. هر دو قهرمانــي تيم جوانان پرتغــال هم با هدايت كيروش رقم خورده است. آنها براي صعود به جام جهاني در دور گروهي مقابل ايتاليا و اتريش به تساوي دست يافتند و با پيروزي مقابل ميزبان مسابقات يعني آلمان، ضمن صعود به مرحله نيمهنهايي، مجوز حضور در جام جهاني جوانان را هم به دست آوردند. تيم ملي پرتغال در مرحله نيمه پاياني با شكســت مقابل فرانسه از رســيدن به قهرماني بازماند تا خروسها فاتح مســابقات قهرماني كمتر از ۹۱ ســال اروپا شــوند. پرتغاليها در ده دوره از مسابقات حضور داشتند كه در سالهاي ۹8۹۱ و ۱۹۹۱ به قهرماني اين مسابقات دست پيدا كردند و در ســال ۱۱۰۲ با نايب قهرماني اين مسابقات را ترك كردند. همشــهريهاي كارلوس كيروش در ســال 5۹۹۱ هم موفق به كســب عنوان ســومي شدند. پرتغال از بازيكنانــي در تيمهاي مطرح پورتو، بنفيكا، اســپورتينگ ليســبون و اينترميالن ايتاليا بهره ميبرد كه بدون شك هر كدام از اين تيمها در دنياي فوتبال صاحب عنوان هستند. كاستاريكا و حضور هشت دورهاي در مسابقات نماينــده آمريكاي شــمالي در جام جهانــي جوانان عملكرد خوبي را از خود به جاي گذاشته است. آنها با هفت بار صعود به اين رقابتها و يك بار كسب رتبه چهارم، جزو تيمهاي قابل احترام اين مســابقات مهم محسوب ميشوند. كاستاريكا در شــرايطي كه در كشور خود ميزبان مسابقات قهرماني كمتر از ۰۲ ســال منطقه كونكاكاف بود، توانست با يك شكست مقابل الســالوادور و پيروزي مقابل ترينيداد و توباگــو و برمودا بــه مرحله بعدي راه پيــدا كند. آنها در اين دور نيز با يك شكســت و تســاوي مقابل هندوراس و پاناما توانســتند مجوز حضور در جام جهاني را كسب كنند. كاستاريكا در ســال ۹۰۰۲ موفق به كسب عنوان چهارمي اين رقابتها شــده اســت. اين تيم با توجه به شرايطي كه دارد حريف خطرناكي اســت كه ميتواند باعث ناكامي تيم ملي كشورمان در اين دوره از رقابتها شود. زامبيا هم باالتر از ايران تيم نــه چندان مطــرح آفريقايي هر چقــدر در رده بزرگســاالن ناموفق بــوده، پيش از ايــن رقابتها دو بار به مسابقات جام جهاني كمتر از ۰۲ سال راه يافته است. زامبيا در دو دوره حضورش در جام جهاني موفق به كسب عنواني نشــده و يك بــار تا مرحله يك هشــتم نهايي صعود كرده اســت. آنها براي صعود به رقابتهاي جــام جهاني ۷۱۰۲، ميزباني مســابقات قهرماني كمتر از ۰۲ ســال آفريقا را به دست آوردند و با ســه پيروزي در دور گروهي مقابل مصر، مالي و گينه بــه دو حذفي صعود كردند و با پيروزي مقابل آفريقاي جنوبي در نيمهنهايي و پيروزي مقابل ســنگال در ديدار پاياني، عنوان قهرماني مســابقات را به دست آوردند. اين تيم آفريقايي در سالهاي ۹۹۹۱ و ۷۰۰۲ در مسابقات جام جهاني زير ۰۲ ســال حضور داشــته است. با توجه به عملكــردي كه زامبيا مقابل تيمهاي آفريقايي از خود به جا گذاشته، نميتوان آنها را حريف دست و پا بستهاي به شمار آورد و حتــي بايد گفــت اين تيم هم از نظــر آمار بهتر از شاگردان پيرواني نشان داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.