سكوت ۴۱ دقيقهاي در رويارويي زنيت با ياران عزتاللهي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هواداران تيم زنيت ســنپترزبورگ به احترام قربانيان انفجارهاي مترو اين شهر سكوت 4۱ دقيقهاي در بازي خانگي برابر آنژي خواهند كرد. ديدار تيمهاي زنيت سن پترزبورگ و آنژي در چارچوب هفته بيستودوم ليگ برتر روسيه با شرايط بسيار خاصي برگزار خواهد شد. پس از اعالم رسمي باشگاه زنيت مبني بر تمهيدات ويژه امنيتي اين بازي، ســايت هواداران اين تيم نيز در بيانيهاي از ســكوت 4۱ دقيقهاي در بازي با آنــژي به احترام 4۱ قرباني انفجارهاي متروي سنپترزبورگ خبر داد. هواداران تيم زنيت سنپترزبورگ همچنين اعــالم كردند تمامي فعاليتهاي پيش از بازي با آنژي لغو شــده اســت و با فرزندان خود راهي ورزشگاه ميشوند. تيم آنژي سعيد عزتاللهي، مليپوش ايراني را در اختيار دارد. در انفجارهاي تروريستي دوشنبه گذشته متروي شهر سنپترزبورگ 4۱ نفر كشته و ۹4 نفر نيز زخمي شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.