حضور آزمون در مدرسه بچههاي استثنايي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مليپوش ايراني و 4 بازيكن ديگر تيم روســتوف با حضور در مدرسه استثنايي ضمن اهداي هدايايي، با بچهها يك بازي تحت عنوان روستوف - بايرن مونيخ برگزار كردند. ســايت رسمي باشــگاه روستوف روسيه با انتشــار خبري در اين باره نوشت: «تيم ما هميشــه تالش ميكند تا زماني را در اختيار افرادي قرار دهد كه به مواظبت و توجه نياز دارند. روز پنجشــنبه ســردار آزمون، فدور كوردياشوف، دنيس ترنتيف، پاوول موگيلووتس و والديمير گرانات با در دستداشتن هدايايي به مدرسه استثنايي شــبانهروزي در محله پاگوداي روســتوف رفتند.» ســردار آزمون و ســاير بازيكنان روســتوف در اين مدرسه مورد استقبال گرم بچهها قرار گرفتند و از آنها خواستند تا در قالب ۲ تيم روستوف و بايرنمونيخ با هم فوتبال بازي كنند كه اين بازي پرهيجان با نتيجه 4 بر 3 به ســود روستوف پايان يافت. پس از پايان بازي نيز شركتكنندگان در اين بازي با چاي گرم و كيك مورد پذيرايي قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.