سامان نريمان جهان؛ 5 دقيقه بازي، يك پاس گل

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســامان نريمان جهان بهعنوان اولين خريد پرسپوليس در نيم فصل دوم به اين مجموعه موفق اضافه شد اما طي ســه ماه گذشــته خيلي كم براي تيمش به ميدان رفته است.

نريمان جهــان بــا تكنيك در ديدار با پيكان در دقيقه 89 به جاي مســلمان وارد زمين شد و دو دقيقه بعد در جاي درســت حضور داشت تا با ديد فوقالعاده و پاســي ديدني طارمــي را در موقعيــت گلزني قرار دهد.

سامان با ۵ دقيقه حضور در زمين يك پاس گل داد تا تواناييهايش را به رخ برانكو و پرسپوليسيها بكشد و البته اين ســوال بزرگ را مطرح كند كه چرا در آبادان و بازيهاي ديگري كه پرسپوليس نياز به خالقيت بيشتر در خط ميانــي و ايجاد تغيير در فاز حمله داشت به بازي فرستاده نشد يا خيلي دير به زمين رفت؟

نريمان جهــان با اين پاس و در فرصت كوتاهي كه در اختيار داشت شايســتگي هايش را ثابت كرد ولي بعيد اســت در ديدار بــا الريان وارد ميدان شــود و شــايد بايد اميدوار باشد در صورت قطعي شدن قهرماني پرســپوليس در دو ســه مســابقه پاياني دقايق بيشــتري با شماره 88 پرسپوليس بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.