سوريا گل زد الريان متوقف شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

از ســري رقابتهاي ليگ ستارگان قطر، جدال دو تيم الريان و العربي با تســاوي يك - يك به پايان رسيد.از هفته ۵۲ اين رقابتها دو تيم الريان(رقيب پرسپوليس) و العربي در استاديوم جاســم بن حمد به مصاف يكديگر رفتند و در نهايت به تســاوي تن دادند.در اين بازي سباســتين سوريا در وقتهاي تلف شده نيمــه اول موفق به گلزني براي الريان شــد و تك گل تساوي بخش اين بازي را نيز اسكيل در دقيقه ۲۵ به ثمر رساند. الريان با 8۴ امتياز رتبه سوم جدول ردهبندي ليگ ستارگان قطر را در اختيار دارد و ميتواند به كســب سهميه مرحله پلــيآف فصل آينده ليــگ قهرمانان آسيا اميدوار باشــد. ميشل الدروپ، سرمربي الريان بعــد از بازي اخير تيمش گفت: «ما در اين بازي خوب كار كرديــم و نتيجه با توجه به ۰۱ نفره شــدن الريان رضايتبخش است. ما حاال بايــد آماده رويارويي با پرســپوليس در ليگ قهرمانان آسيا شــويم.حضور در رده سوم جدول ليگ ستارگان قطر سهميه مرحله پليآف فصل آينده ليگ قهرمانان آسيا را براي الريان تضمين ميكند و بايد روي اين مســاله در آخرين بازي باقيمانده هم تمركز داشــته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.