اردوي پرسپوليس با 19 بازيكن از امروز

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس از امروز براي بازي دوشــنبه مقابــل الريان به اردو خواهد رفت. برانكو بعد از تمرين روز جمعه نام 9۱ بازيكن براي حضور در اردوي پيش از ديدار مقابل الريان را به شرح زير اعالم كرد: عليرضا بيرانوند، بوژيدار رادو شوويچ، ابوالفضل درويشوند، ســيد جالل حســيني، محمــد انصــاري، حســين ماهيني، محســن ربيعخــواه، صادق محرمي، كمــال كاميابينيا، محسن مسلمان، سروش رفيعي، سامان نريمان جهــان، وحيد اميري، علــي عليپور، حميدرضا طاهرخانــي، مهدي طارمــي، رضا كرمالچعب، احســان علوانزاده، شــهاب كرمي.سرخپوشان ظهر امروز در هتل المپيك حضور خواهند يافت و پس از صرف ناهار و استراحت، راهي ورزشگاه شــهيد كاظمي خواهند شد تا تمرين شان را از ساعت 6۱ برگزار كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.