اتلتيكو ترمز رئال را ميكشد؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رئــال مادريد در بازي امشــب برابر اتلتيكومادريد ميتواند نشان دهد چقدر براي رســيدن به نخستين قهرماني ليگ بعد از چهار سال جدي است چون ميزبان تيمي اســت كه اين اواخر بهترين نتايج خود را گرفته. رئال به ســه فصل ناكامي برابر تيم همشــهري پايان داد و در بازي ماه نوامبر در ويسنته كالدرون با سه گل به پيروزي رسيد با هتتريك كريستيانو رونالــدو در ديداري كه تيــم زين الدين زيدان به ندرت توانسته از آن بهتر باشد.

سرنوشــت قهرمان اروپا در دستان خودش است چون با يك بازي كمتر دو امتياز بيشتر دارند هرچند درباره كيفيت واقعي اين تيــم ترديدهايي وجود دارد. بازي رئال تحت الشــعاع نداشتن تمركز در خط دفاع قرار گرفته ضمن اينكه در بازيهاي مهم بــا گلهاي دقايق پاياني توانسته جان به در برد.

تيم ديگو ســيمئونه در ســه سفر اخيرش به سانتياگو برنابئو در بازيهاي ليگ، به پيروزي رســيده و در حالي به ديــدار رئال ميرود كه با پيروزي يك بر صفر سهشنبه برابر رئال سوسيداد براي نخستين بار در اين فصل پنج برد متوالي به دست آورده.

رئــال ســال 2017 را خيلي خوب شروع نكرد اما حاال شش بازي متوالي به پيروزي رسيده و در اين راه ايبار، ناپولي، رئــال بتيس، اتلتيــك بيلبائو، آالوس و لگانس را شكست داده. با اين بردها تيم رئال در صدر جدول الليگا تثبيت شــده و شــانس دفاع از عنوان قهرماني اروپا را دارد عــالوه بر آنكه اعتماد به نفس را به تيم برگرداند.

زيدان براي بازي چهارشــنبه برابر لگانس كه بــا پيروزي 4 بر 2 تيمش به پايان رســيد، تغييرات گستردهاي ايجاد كرد و به رونالدو، گرت بيل، كريم بنزما، دني كارواخــال، لوكا مودريــچ و توني كروس اســتراحت داد. ماركو آسنسيو و آلوارو موراتا در غيــاب مهاجمان بزرگ تيم درخشــيدند تا تيم بعد از ۵2 دقيقه 3 بر صفر جلو بيفتد اما شكافهاي آشنا در دفاع مشــهود بود كــه در فاصله دو دقيقه گل خوردنــد تا اينكه گل چهارم را بعد از شروع نيمه دوم زدند.

رئال برابــر اتلتيكو براي جبران كار بسيار سخت تري در پيش خواهد داشت بخصوص اگر توجه كنيم كه اتلتيكو در شش بازي آخرش در رقابتهاي مختلف تنها يك گل خورده.

خوانفــران، مدافع اتلتيكــو كه در فينال ســال قبل ليگ قهرمانان پنالتي تعيينكننده را خــراب كرد، درباره اين بازي ميگويد: «بــازي قبلي آنها خيلي بهتــر بودند امــا اين يكي فــرق دارد، اميدوارم رونــد خوبمان را حفظ كنيم و نتيجه مثبتي بگيريم هرچند كار سختي اســت چون آنها در صدر هستند و فصل خيلي خوبي را ســپري ميكنند. ما در ماه نوامبر و دســامبر نتايج بدي گرفتيم اما همين قويترمان كرد و نشــان داديم اتلتيكو در سختي ساخته ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.