گريزمان: به خاطر بكام پيراهن شماره 7 را ميپوشم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتــوان گريزمــان پــس از حضور در تبليغات يك شــامپو، بــا خبرنگاران صحبــت كرد. اين بازيكن به شــهرآورد مادريد پرداخت كه شنبه برگزار ميشود و اتلتيكو قرار اســت در خانــه رئال به ميدان بــرود. او همچنين تمايل چنداني نداشــت كه درباره شــايعات جدايي از اتلتيكو صحبت كند.

از او پرســيدند كه حسش پيش از شهرآورد چيست و او گفت: «حس خوبي دارم و روي بازي شــنبه تمركز كردهام. اين بازي براي طرفداران ما و تيم، بسيار مهم است و اميدوارم كه همه چيز براي ما عالي پيش برود.»

سپس ديدار در ليگ قهرمانان برابر لسترسيتي از راه ميرسد. او درباره اينكه اوضاع تيمهاي الليگا را در ليگ قهرمانان چطور ميبيند، گفت: «هم بارسلونا و هم رئال مادريــد ديدارهاي جذابي دارند. ما هم همينطور. من انتظار بازي سنگيني را دارم و مــن منتظــر ديدار با لســتر هستم.»

از او پرسيدند كه آيا در فصل بعد در اتلتيكو حضور خواهد داشــت و او گفت: «هميشه همين سوال را ميپرسيد. من نميدانم چه بايد بگويم. مرتبا دارم حرفم را تكرار ميكنــم: من بيترديد خودم را اينجــا ميبينم. حس ميكنــم كه اين پاسخ را بارها دادهام اما اين پرسش ديگر بسيار خستهكننده شده است.»

او درباره اينكــه ترجيح ميدهد در فينال ليگ قهرمانان با رئال مادريد بازي كند يا بارسلونا هم گفت: «خب، اول هر دو تيم بايد در ايــن مرحله صعود كنند و كارشان هم ســخت است، چون بايرن و يووه تيمهايي عالي هســتند. بايد صبر كنيم و ببينيم چه ميشــود. ما هم بايد كار خودمان را انجام دهيم.»

او درباره اينكه شــهرآورد شنبه را چطــور ميبينــد، گفت: «من هميشــه اعتماد كامــل را به همتيميهايم دارم و تا جايي پيش ميروم كه بگويم به نظرم شنبه نتيجه مثبتي خواهيم گرفت.»

آيــا اتلتيكو بخــت قهرماني در اين فصل دارد؟ «مطمئن نيســتم، در حال حاضر راهيابي مستقيم به مرحله گروهي ليگ قهرمانان هدف باشگاه است. به اين ترتيب، بازي شــنبه بســيار مهم است، بهويژه براي هواداران. چهارم شــدن در جــدول ليگ باعــث نااميدي بســياري خواهد شــد و معنياش هم اين اســت كه تعطيالت تابســتاني ما كمتر خواهد شد چون بايد زودتر برگرديم و در بازي پلــيآف به ميــدان برويم. ايــن فاكتور بزرگي است!»

به اين نكته اشاره شد كه او پيراهن شــماره 7 را ميپوشد و آيا اين به دليل اعتقادات خرافي است يا نه. او هم گفت: «الگــوي من ديويــد بكام بــود و او در يونايتد پيراهن شماره 7 را ميپوشيد. او بعدتر پيراهن شــماره 23 را به تن كرد و حتــي در دوران حضور در پياسجي پيراهن 32 را هم پوشيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.