ليندگارد با يونايتد تمديد كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ســايت ســاكرنت از تمديد قــرارداد جســي ليندگارد با منچستريونايتد براي 4 سال ديگر خبر داده است. طبق ادعاي اين سايت، هافبك انگليسي شياطين سرخ روز پنجشنبه هفته گذشته قرارداد جديدش را امضا كرد و به اين ترتيب تا ســال رد2021 اولدترافورد خواهد ماند. ليندگارد كه لويي فانخال فصل گذشــته او را براي شياطين ســرخ به خدمت گرفت، قراردادي 4 ساله بسته اســت كه امكان تمديد آن براي سال پنجــم وجــود دارد. به گزارش ســاكرنت طبق قــرارداد جديد ليندگارد با منيونايتد او هفتــهاي 80 هزار پوند حقــوق خواهد گرفــت كه اين رقم با توجه به عملكردش و پاداشهايي كه ميتواند بگيرد قابل افزايش به 100 هزار پوند خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.