ركورد استقالل حفظ شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل و منصوريان در ديدار برابر گسترش فوالد با تك گل ابراهيمي توانستند ركوردهاي خود را حفظ كنند.استقالل در روزي كه با عملكرد هفتههاي گذشــتهاش فاصله داشــت، توانســت با گل ابراهيمي تبريز را با امتياز تــرك كند تا روند خوب ايــن تيم در نتيجه گيــري همچنان ادامه داشته باشــد. پنجمين گل اميد ابراهيمي در ليگ شانزدهم براي استقالل باعث شد تا آبيها همچنان برخــي ركوردهاي خود را حفظ كنند. اســتقالل بــا گل ابراهيمي بــه روند 19 هفتــه گل زدن خود در ليگ برتر تداوم بخشــيد و حاال 20 بازي متوالي در ليــگ برتر اســت كه گل زده اســت. همچنين آبي پوشــان هيچگاه در گذشته برابر گسترش فوالد شكست نخورده بودند و گل ابراهيمــي در 10 دقيقه پاياني باعث شــد تا اين تيم به روند شكســت ناپذيري خود برابر اين تيم ادامه دهد.گل ابراهيمي براي ركوردهاي شخصي منصوريان نيز ثمر بخش بود. سرمربي استقالل در تقابلهاي قبلي خود با فراز كمالوند هيچگاه شكست نخورده بود و حاال روند شكســت ناپذيري او برابر كمالوند به 5 بازي رســيد. البته در روزي كه منصوريــان ركورد خود را حفظ كــرد با همتاي خود درگيــري لفظي پيدا كرد تا معلوم شود خوش و بشهاي ابتداي بــازي مربيان و بازيكنان كامال صوري بوده اســت و در جريان بازي طرفين نميتوانند خودشان را كنترل كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.