فدرر‌هم‌مثل‌من‌سي‌و‌شش‌ساله‌است!‌

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

تنيس ايران بعد از ســالها توانست روند آسانسورياش را بين گروههاي دو و ســه ديويس كاپ متوقف كند و در گروه دوم آسيا ماندني شــود. اتفاقي كه ارزش آن براي تنيس ايران اهميت بســيار زيادي دارد و سالها به دنبال آن بود. با اين حال از آن مهمتر ماندن در اين رده اســت و به قول اشكان شــكوفي تدارك بهتر و حرفهايتري ميخواهد. تنيسور با سابقه و شناخته شده تنيس ايران بعد از چند ســال دوري دوباره به تيم ملي بازگشــت و برگشــتنش با اين اتفاق خوب همراه شد. شكوفي در بازي آخر تيم ايران در گروه دوم به تركيب ايران بازگشــت و در بازي دوبل تيم ايران را براي برد ســوم ياري كرد تــا در گروه دوم باقي بماند.

باالخره تيم تنيس ايران توانست پس از سالها در گروه دوم بماند.

فكر ميكنم بعد از سيزده سال اتفاق افتاد. بعد از رقابتهاي ســال 4۰۰2 كه در مســابقه پليآف با مالزي بازي كرديم و در گروه دو مانديم، ديگر اين اتفاق نيفتاده بود كه خدا را شكر امسال اين اتفاق افتاد.

بازي دوباره در تيم ملي بعد از چند سال دوري چطور بود؟

دوري از بازيهــاي ملي واقعا برايم سخت بود. من آخرين بار سال 3۱۰2 و در امارات براي تيــم ملي بازي كردم و در اين دوره به يكباره از من دعوت شد و تنها چهل روز براي رســاندن خودم بــه بازيها وقت داشتم كه خدا را شكر رسيدم.

بردت به همــراه معدنچي هم تيم ايران را به پيروزي رساند.

بله خب ما هميشــه در دوبل مشكل داشــتيم اما در اين ديدار توانستيم حريف را شكست دهيم و عمال بازيهاي روز سوم بي تاثير شد.

بازي ساير بچهها چطور بود؟ بيشتر ما خوب بوديم يا ويتناميها بد بودند؟

ويتناميها كه با تمام قوا آمده بودند تــا بازي را ببرنــد و در گــروه دوم بمانند. عوامل زيــادي باعث برد مــا در اين ديدار و ماندنمان در گروه دو شــد. تدارك خوب تيم و شــرايط دشوار بازي در اصفهان براي ويتناميها اصلــي ترين داليل بود. بازي در ارتفاع ۰۰6۱ متر از ســطح دريا كاري نبود كه ويتناميها از پسش بربيايند. بچهها هم همه خوب بودند. فقط شاهين با ما نبود و از آمريكا مستقيم به تونس آمد و در بازيهاي اين كشور، مســابقات خيلي خوبي را پشت سر گذاشتيم.

منظورت از تدارك خوب هم همين بازيهاي تونس بود؟

بلــه، خــب بــازي در فيوچرزهاي مختلــف در طول ســال و دائــم در حال مسابقه بودن يكي از اصلي ترين مولفههاي موفقيت تيمهاست. بازيكنهاي موفق دنيا و تيمهايي كه در ســطح يك آسيا هستند حداقل ســي هفته از سال را در رقابتهاي فيوچرز به ســر ميبرنــد، در حالي كه اين زمان براي ما حداكثر 5 هفته اســت! ما در تونس مسابقات ســطح باال و خيلي خوبي داشتيم و حضور مســتقيممان در آنجا در اصفهــان نقش پررنگي در موفقيت تيم ايفا كرد.

در مورد ارتفاع زياد اصفهان گفتي. بازي در چنين شرايطي در دنياي تنيس معمول است؟

معمول كــه نيســت و تقريبا تمام رقابتهاي مطرح تنيس در ســطح دنيا، در زمينهاي همســطح دريا برگزار ميشــود. با اين حــال ما ميزبان بوديم و توانســتيم از شرايطمان اســتفاده كنيم. همانطور كه آنها ايــن كار را ميكنند و هر زمان ميزبان باشند به هيچ وجه در زمينهاي خاك رس كه ما به آن عــادت داريم بازي نميكنند و زمينهاي ديگري را براي بازي با ما انتخاب ميكنند.

اتفاق مهمتر براي تنيس ايران اين است كه فعال بتواند در گروه دوم بماند. براي رسيدن به اين هدف بايد چه كرد؟

به نظر من ديگر اردوهاي بلند مدت جوابگو نيســت. كار اصلــي هماني بود كه گفتم. بچهها بايد آنقدر مســابقه بدهند كه ديگر اســترس بازي نداشته باشند و راحت بازي كنند. اصال رشــد و باال رفتن كيفيت بازيكنان در زمين مســابقه ايجاد ميشود و بايد هفتههاي زيــادي را در فيوچرزهاي خوب حضور پيدا كنند تــا براي بازيهاي ملي آماده شــوند. درســت اســت كه جو بازيهــاي ملــي و ديويــس كاپ مقداري سنگينتر است و فيوچرز انفرادي است اما راه رشد بازيكنان و بهتر شدن عملكرد براي بازيهاي ملي همين است. به نظر خودت تنيســورهاي ايران هم ميتوانند رده بهتر و مثال زير پانصد داشته باشند؟

حتمــا ميتواننــد. فــرق مــا بــا بازيكنان رده صد و دويســت تنها در تعداد مســابقههايمان است. من خودم با بازيكنان اين ردهها بــازي كــردهام و واقعا ميتوانم بگويم تفاوت چنداني بيــن ما و آنها وجود ندارد.

خيليهــا فكر ميكننــد همين كه خودت و انوشا شــاهقلي هنوز از خوبهاي ايران هســتيد يعني تنيس ايران رشد چنداني نداشته. نظرت در اين باره چيست؟

من ســي و شــش ســال دارم و در دنياي تنيس ميبينيم كــه راجر فدرر هم در ســي و شش سالگي در اوج است و هنوز هم قهرماني ميآورد. ما در تنيس جوانهاي خوبي داريم. بازيكن 22 ســاله و 25 ساله داريــم كــه ميتوانند در ســالهاي آينده كيفيت خيلي بهتري پيــدا كنند. البته اگر تعداد بازيهاي فيوچرزشان خيلي بيشتر از اين باشد.

متصدي تمام ايــن اعزامها بايد فدراسيون باشد؟

بله، خب بــه جز تعــداد معدودي بازيكنــان رنكينگ باال در ســطح دنيا كه خودشــان با هزينه حامي مالي به بازيها ميروند، باقي بازيكنان توسط فدراسيونها اعــزام ميشــوند. مربيان بايد با بررســي فيوچرزهاي مختلف و سطح آنها، بازيكنان را بــه طور مرتب به اين بازيها اعزام كنند تــا براي رقابتهــاي ديويــس كاپ آماده شــوند. تنها راه پيشــرفت همين اســت و قولهايي هم از سوي فدراسيون داده شده كه اميدوارم عملي شــود و بتوانيم شرايط بهتــري را در تنيس ببينيم و در گروه دوم بمانيم.

تا چه زماني ميخواهي در تيم ملي بازي كني؟

زمان مشــخصي ندارد. تا زماني كه بتوانــم بازي كنم و كمك حال تيم باشــم قطعا ادامه خواهم داد. جوانترها هم كم كم بايد به تيم اضافه شــوند تا در آينده بتوانند به تركيب اصلي تيم ملي برسند.

دوري از بازيهاي ملي واقعا برايم سخت بود. من آخرين بار سال 2013 و در امارات براي تيم ملي بازي كردم و در اين دوره به يكباره از من دعوت شد و تنها چهل روز براي رساندن خودم به بازيها وقت داشتم كه خدا را شكر رسيدم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.