كملطفي عظيم به فوتسال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

روز سهشنبه 22( فروردين) اعام شد كه سايت معتبر «فوتسال پلنت» نام احمد اســماعيلپور را نيز جزو 10 بازيكن نامزد عنوان فوتساليست برتر سال جهان آورده است. فوتسال ايران و به واقع كل فوتسال آسيا فقط همين تك نماينده را در ميان كانديداها دارد و برزيل با 3 نماينده پيشتاز است و با آرژانتين كه جام جهاني 2016 را در كلمبيا برد و مثل برزيل 3 كانديدا دارد، برابري كرده است. انتخاب فوق نشــان ميدهد فوتبال سالني كشورمان در سال سپري شده نيز حرف خود را زده و اينكه سرنوشت آن به كجا ميرسد، به نحوه برخوردي مربوط ميشود كه مسووالن خودمان با اين رشته قوي اما دور از نظر مانده دارند.

در خواب و خيال

متاســفانه مدتها است كه هم و غم فدراسيون فوتبال، تيم ملي همين رشته شده و هر چه پول و وقت و توجه است شامل حال همين تيم ميشود و به ساير زير مجموعههاي فدراسيون كمتوجهي آشكاري صورت ميپذيرد. يكي از آنها فوتسال است كه حجم اجحاف در حق آن عظيم است. در حالي كــه خبر تهيه اتوبوس جديد تيم ملي فوتبال بــا آب و تاب در اينجا و آنجا پخش ميشــود و اين تيم براي هر بــازياش در دور مقدماتي جام جهاني 2018 پاداشــي مجزا و قابل توجه ميگيرد، هنوز كه هنوز است پاداش سوم شدن تيم ملي فوتســال در جام جهاني كلمبيا پرداخت نشده است. اين در حالي است كه بيش از شــش ماه از اتمام آن رقابتها ميگذرد و درخشش تيم ما در آن پيكارها و حذف كردن برزيل و باخت ســبك برابر روســيه در نيمه نهايي و ســپس غلبه بر پرتغال در ديــدار ردهبندي به گونهاي بود كه دنيا مجددا زبان به تحســين فوتبال سالني ايران گشود. اگر فوتسال ما توان بالقوه كســب اين قبيل عناوين شــامخ جهاني را دارد و بارها آن را به اثبات رســانده، فوتبال ايران حتي نميتواند خواب و روياي رسيدن به اين مقام را نيز ببيند و آرزويش ســالها و دهههاي متمادي اين بوده كه از گروهش در مرحلــه نهايي جامهاي جهاني باال برود و هرگز به آن نرســيده و با كارلوس كــيروش و بدون او امكان انجام حتي نيمي از كارهايي را ندارد كه تيم ملي فوتسال انجام داده است.

تبعيضي كه واقعيت دارد

فدراســيون البته كوشيده اســت ملزومات و نيازهاي ساير ردهها شامل تيمهاي ملي فوتبال پايه (از نوجوانان تا اميد) را تامين كند و براي فوتســال هم هزينه كند اما ميزان توجه به آنها كجا و دربست در اختيار تيم ملي بودن كجا؟ اين تبعيضي اســت كه هر چند فدراســيون تا حدي منكر آن است اما واقعيت دارد و ريشــههاي ســاير تيمهاي ملي تحت نظر فدراسيون و سقف پرواز اين رشــتهها و ردهها را سســت و كوتاه كرده است. فدراسيون هر پول و بودجهاي كه به دســت ميآورد به ســبب حجم تبليغي عظيمي كه متوجه تيم ملي و سرنوشــت آن در اين تورنمنت و آن تورنمنت است، ابتدا صرف امور اين تيم ميكند و فقط تكههاي كوچــك باقيمانده از آن پول و اندك قسمتي از حافظه و انصاف و توجهش را به ساير قسمتها و تيمهاي فوتبال پايه و فوتسال ارزاني ميدارد و اگر برخي اعتقاد داشــته باشند كه به ســبب كوتاه بودن ســقف پرواز تيمهاي ملي نوجوانان، جوانان و اميدها اين نوع برخورد با امور غيرعادالنه نيســت در مورد فوتسال چه دارند كه بگويند و تازه در رده ســني نوجوانان ايران از 2008 به اين سو يك بار قهرمان و يك مرتبه نايب قهرمان و يك بار هم حايز رتبه ســوم آســيا شده است حال آنكه تيم ملي بزرگســاالن ايران از سال 1976 به بعد حتي به فينال جام ملتهاي آســيا هم نرسيده و باالترين رتبه حاصلهاش طي اين مدت مقام سومي بوده و به كرات در يكچهارم نهايي جام ملتها حذف شده است.

با همان تك پيراهن

تيم ملي فوتســال اخيرا به كرواســي رفت و دو ديدار دوستانه در آنجا داشــت كه يكي را برد و ديگري را باخــت و در راه تدارك و حضور در اين مسابقات و اردوي مربوطه نفراتش از همان تك پيراهن در اختيار خود سود جستند كه از سال پيش به آنها ارائه شده بود. در نقطه مقابل آنها فوتبال قرار دارد كه حتي اگر مبالغ نجومي ارائه شــده به كيروش طي شش سال اخير را ناديده بگيريم به نفراتش بابت كســب هيچ عنواني در مسابقات آسيايي به كرات پاداش و جايزه داده شده است. تفاوت از كجاست تا به كجا؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.