خوردبين: الهالل با دو پنالتي صدرنشين شده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمود خوردبين بااشاره به بدشانسي پرسپوليس مقابل الريان گفت:«در اين بازي قضاوت داور هم در نتيجه تاثيرگذار بود به طوري كه پنالتــي روي عليپور را نگرفت و تمام صحنههاي 50 - 50 را به ســود تيم قطري سوت ميزد.»

سرپرســت تيــم پرســپوليس درباره پنالتي كــه طارمي با يــك ضربه چيپ از دســت داد، گفت: «اگر مــن جاي طارمي بــودم در چنين بازي حساســي پنالتي را چيپ نميزدم. البته شــايد او از نظر ذهني آمادگي الزم را براي اين كار در خود ديده اســت. ضمن اينگه اگر توپ باال نميرفت حتما گل ميشد چون دروازهبان نتوانست جهت آن را تشخيص دهد.»

وي دربــاره درگيــري كــه پــس از ســوت پايان بازي بيــن دروازهبان الريان و رادوشوويچ پيش آمد، گفت: «پس از سوت پايان بازي دروازهبان تيم حريف به ســمت تماشاگران ما آمد و حركت زشتي انجام داد كه رادوشــوويچ به ســمت وي رفت تا با او درگير شود اما ما جلوي كارش را گرفتيم.»

خوردبين در مورد اظهــار نظر برخي پيشكسوتان پرســپوليس مانند فنوني زاده مبني بر كنار گذاشتن طارمي مثل رضاييان توسط برانكو گفت: «طارمي يكي از بهترين بازيكنان حال حاضر پرســپوليس اســت و براي مــا گلهاي زيادي زده و حاال يك بار هــم پنالتي از دســت داد. فنوني زاده نظر خود را دارد اما چــرا بايد طارمي را از تيم كنار بگذاريم؟»

وي در مورد اينكه طارمي پس از پايان بازي به سمت تماشاگران رفت و با انگشتش به آنهــا هيس نشــان داد، گفت:«من اين صحنه را خودم نديدم اما شــنيدم. طارمي از اينكه پنالتي را از دست داده بود خودش خيلي ناراحت بود و نبايد تماشــاگران عليه او شعار ميدادند.»

سرپرست تيم پرسپوليس درباره اينكه با تســاوي مقابل الريان آيا كار پرسپوليس براي صعود از گروه خود خيلي سخت شده، گفت:«ما اگر الهالل را ببريم صعود ميكنيم و اين كار دور از دســترس نيست چون تيم عربستاني با 2 پنالتي صدرنشين اين گروه شده است.» خوردبين درباره بيانيه باشگاه صبــا مبني بر اينكه نبايد جشــن قهرماني تيــم پرســپوليس پيش از بــازي اين تيم درهفته پاياني مقابل ســياه جامگان گرفته شــود و اگر اين اتفاق بيفتد پرسپوليسيها بــا بازيكنان ذخيــره خود بــه مصاف تيم مشــهدي ميروند، گفت: «بــراي ما فرقي نميكند كه جشــن قهرماني پرســپوليس در هفته پاياني برگزار شود يا زودتر. ضمن اينكه تا آنجا كه از برانكو شناخت دارم بعيد ميدانم با بازيكنان ذخيــره تيم به مصاف ســياه جامگان برود، حتي اگر زودتر جشن قهرماني بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.