زهیوي: ميخواهم در لیگ قطر بمانم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رحيــم زهيــوي مهاجم ســابق استقالل خوزستان كه در نيم فصل دوم راهي الشحانيه قطر شد، بعد از مسجل شدن سقوط اين تيم به دسته پايينتر ميتوانــد قــرارداد خــود را به صورت يكطرفه فسخ كند.

اين مســاله در يكــي از بندهاي قرارداد زهيــوي آمده تا ايــن بازيكن حــاال بــه فكر تيــم جديدش باشــد. ظاهــرا اين مهاجم خوزســتاني خيلي دوســت دارد همچنــان لژيونــر بماند كه بايد ديــد در نهايت كدام تيم به او پيشــنهاد ميدهد و آيا در قطر ميماند يا نه.

رحيم زهيوي كه اين هفته بيشتر در كنار اســتقالل خوزســتان بود، در رابطه با وضعيت خودش بعد از مسجل شدن ســقوط تيم الشــحانيه به ليگ يــك در قطــر ميگويد: «بــا توجه به تصميمات جديــد در فوتبال قطر گويا قرار است شرايط كمي تغيير كند و اين مســاله يعني هنوز نميتوان گفت كه قطعا الشــحانيه سقوط كرده و يكسري اميدواريها وجود دارد. با اين حال اگر اين اتفاق بيفتد و الشحانيه سقوط كند قطعا از اين تيم جدا خواهم شد.»

زهيــوي در مورد پيشــنهادي كه دارد، ادامــه ميدهــد: «در حال حاضر يكي، دو پيشنهاد از ليگ ستارگان قطر به دســتم رســيده كه منتظر وضعيت تيم هستم تا سر فرصت، تصميم نهايي خودم را بگيرم.»

مهاجــم ايراني الشــحانيه قطر در مورد اينكه گفته ميشــود نــام او در فهرست استقالل و چند تيم ديگر براي فصــل جديد ديده ميشــود، اينچنين توضيــح ميدهد: «اولويــت من حضور در قطر اســت و همانطور كه گفتم اگر شــرايط قرارداديام، حضورم را تداوم ببخشد قطعا كارم را اينجا دنبال خواهم كرد. با اين حال پيشــنهاد از تيمهاي ايراني هم دارم اما منتظر روشــن شدن تكليف الشــحانيه و بعد پيشــنهادهاي قطري هســتم تا تصميم نهايي را بابت ماندن يا برگشت به ليگ ايران بگيرم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.