بازيكنبرترشدنمپاسخيبودبهانتقادها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مگــر حاشــيهاي در تيم وجود دارد كه باعث برهــم خوردن تمركز بازيكنان ميشود؟

تيــم ما واقعا بي حاشــيه اســت. ذوبآهن تيمي اســت كــه هيچ وقت در حاشــيه نبوده اســت. بعضــي مواقع در مســابقات، بعضي بازيكنان تمركز الزم را ندارند. اســم هيچكس را نميآورم كه به كســي برنخورد. خــودم را ميگويم. فقط همين وگرنه هيچ حاشيهاي در كار نيست.

شانس صعودتان با اين برد خيلي زياد شد.

يك بازي خيلــي مهم با العين در اصفهــان داريم كه بايد ايــن بازي را هم حتما ببريم. صعود براي ما دور از دسترس نيست و معتقدم كه ذوبآهن ميتواند به مرحله بعد صعود كند.

انتخابت به عنوان بهترين بازيكن اين بــازي، انگار پاســخي بود براي انتقادهايي كه اخيرا متوجهات شده بود. جواب خوبي بود براي انتقادها. در بازي با االهلي كه گل خورديم، انتقادهاي زيادي از من شــد و خيلي تحت فشار قرار گرفتم. خيليها معتقد بودند كه به خاطر خطايي كه من مرتكب شدم، گل خورديم. حتي بعضي پيشكسوتان ذوبآهن مصاحبه كردند و گفتند كه من بي تجربه ام.

ظاهــرا از اين موضــوع خيلي ناراحت شده بودي.

فوتبال اســت ديگــر. 20 تا بازي عملكرد خوبي داشته باشي، كسي چيزي نميگويــد و به به و چهچــه ميكنند. به محــض اينكه در يك بازي اشــتباه كني همــه انتقادها به ســمتت ميآيد. من اما حرفهايام و سرم به كار خودم است.

به خاطر همين فضا بود كه بعد از گل به سمت مجتبي حسيني رفتي و او را بوسيدي؟

من با مرتضي تبريــزي هم اتاقي ام. قبــل بازي با هم تمريــن كرده بوديم كه هركدام وقتي گل زديم چطور شــادي كنيم. راستش وقتي گل زدم يادم رفت چه شادي گلي را تمرين كرده بودم و حسابي هيجان زده شدم. خواستم خوشحاليام را با مجتبي حسيني ســهيم شوم و گلم را هــم به او تقديم كردم اما مرتضي تبريزي خيلي حرفهاي است و دقيقا همان شادي گلي كه تمرين كرده بوديم را انجام داد.

حاال براي بازي با پيكان محروم هســتي و ذوبآهن هم كار سختي پيش رو دارد.

متأســفانه ســه كارتــه شــدم و نميتوانم در بازي مهمي كه مقابل پيكان داريــم، تيم را همراهي كنــم. با اين حال جاي نگراني نيســت. نتيجههاي بدي كه در بازيهــاي اخير گرفتهايم باعث شــده اختــالف ‪10 9،‬ امتيازيمــان با تيمهاي بعدي مان كم شــود و حاال پيكان هم به كسب سهميه اميدوار شــود. ما هم براي كسب سهميه فقط بايد ببريم.

با ايــن وضعيت فكــر ميكني بتوانيد اين فصل ســهميه آسيايي را بگيريد؟

مــا در حال حاضــر چهارم جدول هســتيم و با چنگ و دندان از جايگاه مان دفاع ميكنيم تا ســهميه را بگيريم چون واقعا حيف اســت ذوبآهن نماينده ايران در آسيا نباشد. به جرأت ميگويم فوتبالي كه ذوبآهن بــازي ميكند را هيچ تيمي در ايران بازي نميكند.

هفته بيست و هفتم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.