بازيکنانم امروز تاريخ جديدي براي پرسپوليس مينويسند

برانكو‌ايوانكوويچ‌ديروز‌بعد‌از‌رســيدن‌به‌تبريز‌در‌نشست‌خبري‌پيش‌از‌ديدار‌مقابل‌ماشين‌ســازي‌تبريز‌گفت:‌«از‌شما‌براي‌اين‌تاخير‌عذرخواهي‌مي‌كنم.‌ راه‌ما‌دور‌بود.‌دوســتان‌قديمي‌خودم‌را‌امروز‌اينجا‌مي‌بينــم‌و‌اميدوارم‌فردا‌همه‌از‌بازي‌خوب‌لذت‌ببريم.‌خيلي‌ن

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

چرا‌نريمــان‌جهان‌تنها‌02‌دقيقه‌ بازي‌كرده؟‌

شما درست ميگوييد اما بايد بدانيد كه اين بازيكن نيمفصل به ما اضافه شــد و بعد از يك ماه اســتراحت كه مصدوم بود و تمرين نداشــت به تيمي آمــد كه در صدر جدول اســت. بازيكنان اين تيم هم مدتها كنار هم بازي كردند و طبيعي است كه در اين شرايط سخت باشــد بازيكني جزو 11 نفر اصلي شود.

هواي‌ باراني‌ تبريــز‌ روي‌ كيفيت‌ بازي‌تاثير‌نمي‌گذارد؟‌

درباره شــرايط جوي بايد بگويم كه اين موضوع به نوعي براي ما مانع خواهد بود چرا كه در اين شرايط نميتوان بازي زيبايي انجام داد اما شرايط براي ما هر جوري باشد براي تيم حريف هم همانگونه خواهد بود.

منصوريان‌ گفته‌ پرســپوليس‌ با‌ فرشيد‌باقري‌مذاكره‌كرده.‌

به جز بازي رو دررويي كه با استقالل داشتيم تا به حال باقري را نديدهام و حتي نميدانم او تا چه زمانــي با تيمش قرارداد دارد امــا هــر بازيكني كه 6 مــاه به پايان قــراردادش مانده ميتوانــد براي فصل بعد مذاكره كند و اين قانون فيفا اســت كه در تمام دنيا وجود دارد. فرشيد باقري از صباي قم آمده و بازيكن خوبي است كه شكي در آن نيست اما متوجه صحبتهاي منصوريان و ايرادهايي كه گرفته نميشوم.

چرا‌ســروش‌رفيعي‌قراردادش‌را‌ تمديد‌نمي‌كند؟‌

(در اين لحظــه خمارلو مدير روابط عمومي باشگاه جواب داد) تمامي بازيكنان ما قرارداد دارند و فقط سيدجالل حسيني، ســروش رفيعي و كمال كاميابينيا قرارداد نداشتند كه ســيدجالل با ما دو ساله امضا كرد امــا قــرارداد كمال و ســروش هنوز تمديد نشــده و اگر آنها پيشــنهادهايي از خارج نداشته باشند در پرسپوليس ماندني خواهند شد.

تســاوي‌مقابل‌الريان‌روي‌روحيه‌ بازيكنان‌تان‌تاثير‌منفي‌گذاشته؟‌

طبيعي اســت بعــد از مســابقه با الريان و نتيجه مســاوي و از دســت دادن فرصتهاي زياد، شايد انگيزههاي بچههاي ما افت كرده باشــد اما با شما موافقم چون شــخصا از اينطور بازيها ميترسم. كيفيت ماشينســازي را ميشناســم. آنها اخيرا با تراكتور مســاوي كردهاند و تيمي هســتند كه استحقاقشــان باالتر از وضعيتشــان در جدول است و ميدانم ماشينسازي به خاطر عزت، باشگاه و موجوديتش ميجنگد اما من هــم از حضور در چين تجربهاي دارم و زماني كــه آنجا مربي بودم براي قهرماني مقابل يك تيم ته جدولي فقط يك مساوي ميخواستيم كه اين اتفــاق نيفتــاد و 7 روز بعد قهرمان شديم. به هر حال انتظار دارم بازيكنانم تمام تــوان خود را بگذارند چون آنها تاريخ خود را خواهند نوشــت مثل بازيكناني كه از همين منطقه مانند علــي دايي، كريم باقري و غيره تاريخ دوران خود را رقم زدند.

تركيب‌تيم‌تان‌تغيير‌خواهد‌كرد؟‌

در حــال حاضر در مــورد تركيب تيم چيــزي نميتوانــم بگويم. مــا روي نيمكت بازيكنــان 18 تا 20 ســاله داريم و قطعا اين فرصت وجود دارد تا شــانسهاي بيشتري به آنها بدهيم. تيممان جوان اســت و بازيكنان بيشــتر بين 20 تا 26 سال سن دارند. يعني بهترين ســالهاي عمر. فقط دو بازيكن 29 و 30 ساله هستند و ســيدجالل سنش بيشتر است و بقيه جوان هستند، يعني پرسپوليس آينده روشني دارد.

چرا‌ خوشــحالي‌هاي‌ هواداران‌تان‌ گاهي‌اوقات‌جنجالي‌مي‌شود؟‌

اينجور حوادث همــه جاي دنيا اتفاق ميافتد و همه جا عليه اينطور رفتارها مبارزه ميكنند تا همه حتي بچههاي كوچك امنيت داشته باشند. در 7 سال حضورم در ايران دو بار شــاهد چنين مسائلي بودم، يك بار مقابل كره شــمالي و يك بار هم تراكتورسازي. اين مســائل منحصر به فرد اســت و هميشــگي نيســت اما همــه بايد به صورت ورزشــي و جنتلمنانه شادي خود را بروز دهند.

مذاكره‌با‌سعيد‌آقايي‌صحت‌دارد؟‌

خير. صحــت ندارد اما برخي بازيكنان را زيرنظر داريم و با آنها مذاكره خواهيم كرد. االن بازيها فشــرده اســت و عمال زمان اين كارها را نداشتيم.

پرســپوليس‌فردا‌(امــروز)‌بعد‌از‌ قهرماني‌احتمالي‌جشن‌مي‌گيرد؟‌

ما چيزي را از قبل آماده نكرديم ضمن اينكه هنوز بازي انجام نشــده و نميشود هم ماشينســازي را دســت كم گرفت. (خمارلو هم به اين ســوال پاســخ داد و گفت: «فعال برنامهاي نداريــم ضمنا براي بازيهاي تهران هم برنامه نداريم و در اين مورد تابع سازمان ليگ هستيم.»

در‌سال‌انتخابات‌و‌با‌وجود‌احتمال‌ تغيير‌مديريت‌در‌باشــگاه‌پرسپوليس‌ امكان‌ دارد‌ نظرتان‌ براي‌ ادامه‌ همكاري‌ با‌اين‌باشگاه‌تغيير‌كند؟‌

االن وقت اين صحبتها نيســت و به موقع در اين خصوص صحبت خواهم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.