عبدي: باید از نوراللهي و عاليشاه دلجویي شود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حســين عبدي دربــاره بازي امروز پرســپوليس ميگويد: «بــازي براي هر دو تيم خطرناك اســت و حساســيت بااليي دارد. با توجه به فاصله زياد پرســپوليس با رقبــا برد در اين بازي كار را تمام ميكند و باعث خواهد شد خيال تيم براي بازيهاي بعد راحت شــود اما بايد كار را كامال جدي بگيرنــد. به نظــر من در صــورت قهرماني فرصت مناســبي براي بازيكنان جوان پيش خواهــد آمد اما حريفان بــا تمام قوا مقابل پرســپوليس قرار ميگيرند و باشــگاه بايد خودش را با برنامه و شرايط بازيها تطبيق دهد.»

عبدي درباره شــرايط پرسپوليس در ليگ قهرمانان هــم ميگويد:«فعال در اين باره حرف نميزنم چون هر حرفي ميتواند باعث برهم زدن آرامش تيم شــود و بعضي صحبتها ممكن است كمك نكند. همه ما هــم ميخواهيم آرامش تيم حفظ شــود و مشكلي در راه صعود پيش نيايد.»

عبدي با اشاره به حرفهاي تركاشوند عليه عاليشاه و نوراللهي ميگويد: «نميدانم چطور جســارت گفتن اين حرفها را پيدا كردهاند. من دو ســال شــاهد بــودم اين بازيكنــان چقدر براي پرســپوليس زحمت كشــيدند و نوراللهي بارها با كتف آســيب ديده بــازي كرد. ايــن اشــتباهات باعث ميشــود فوتبال به بيراهه برود و هيچ كس چنين حرفي را قبول نميكند. مطمئنا هيچ بازيكني عليه باشــگاهش قدم برنميدارد و بايد از اين دو بازيكن دلجويي شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.