عربشاهي:مقصر برانكو است که پنالتي را به طارمي داد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ضيا عربشــاهي در مــورد پنالتي «چيپ» مهدي طارمي خاطرنشــان كرد: «اين نوع چيپ زدنها تبحر ميخواهد كــه با بي دقتي طارمي ايــن پنالتي هدر رفت. البته من طارمي را مقصر نميدانــم. مقصر برانكو اســت كــه در حضور بازيكناني همچون ماهينــي، كاميابي نيا، وحيد اميري، سروش رفيعي و محسن مسلمان پنالتي را به طارمي داد تا بزند.»

وي در مورد اينكه پرسپوليس در گل زدن چندان موفق نيست اضافه كرد: «بايد بازيكن از نظر روحي و رواني شرايط ايدهآلي داشته باشد. به اعتقاد من طارمــي بايد هر روز اضافه تمرين چارچوب شناســي كند چرا كه اين گل نزدنها فقــط با تمرين مــداوم حل ميشــود و ضريب اشتباه را كم ميكند. اين گل نزدنهاي طارمي به برنامههــاي مربي هم باز ميگــردد كه بايد تمرينات گلزني اضافــه را در برنامه اين بازيكن قرار دهد.»

عربشاهي در مورد شانس صعود پرسپوليس از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا اضافه كرد: «از خدايمان است كه تيم محبوبمان صعود كند اما متاســفانه پرســپوليس نيمكتي ندارد كه در مواقع گره خوردن بــازي، به كار اين تيم بيايد. مــا در دفاع وســط دو بازيكن بيشــتر نداريم و ســاير بازيكنان نيمكت جوان هستند. البته اين را نيز بگويم كه به اعتقاد من اگر صادق محرمي يك خط جلوتــر بازي كند، در فاز هجومي بهتر ميتواند به كمك پرسپوليس بيايد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.