سامان و فرشاد در تهران

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس در حالي بــه تبريز رفت كه ســامان نريمانجهان و فرشاد احمدزاده را براي ديدار با ماشينسازي و همچنين پديده خراســان در اختيار نخواهــد داشــت. بازيكنــان مصدوم پرسپوليس بايد در تهران مانده و خود را براي ديدار با الهالل كه 4 ارديبهشت در عمان برگزار ميشــود، آماده كنند. مخصوصا احمدزاده كه برانكو در ديدار با الهالل در غياب ســيدجالل حسيني و ســروش رفيعي محروم، نياز شديدي به او دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.