رحیمي: از پتانسیل ميآبادي در بخشهاي ديگر استفاده ميكنیم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون هندبال ميگويد هنوز فــردي را به عنوان دبير كل انتخاب نكردهايــم و ميآبادي تا زمان معرفي فرد جديد امور دبيري فدراســيون را پيگيري ميكنــد. عليرضــا رحيمــي درخصوص وضعيــت تيــم ملــي هندبال ســاحلي جهت حضور در مســابقات قهرماني آسيا ميگويد: «تيم خوبي تشــكيل شــده و افتخاري ســرمربي اين تيم به خوبي اردو را هدايت و تمرينــات را پيگيري ميكند البته من معتقدم كه اين تيم براي آمادگي بيشتر به اردوهاي تداركاتي برون مرزي و بازيهاي دوستانه با تيمهاي خارجي نياز دارد.» او درخصــوص بودجه فدراســيون هندبال و آيــا اينكه در پايان ســال 95 براي اضافه كردن بودجه اين فدراســيون تصميمي گرفته شــده اســت يا خير نيز اينطور توضيح ميدهد: «بايد بگويم از 14 فروردين كارها تقريبا به صورت رســمي در فدراسيون آغاز شــده است و اطالعي ندارم زماني كه فدراســيون با سرپرســت اداره شــده درخصــوص بودجه تصميمي گرفته شده است يا نه.» رييس فدراسيون هندبــال در مــورد اســتعفاي ميآبادي از دبيري فدراســيون نيــز ميگويد: «او اســتعفاي خود را تحويل مــن داده و از پتانســيلاش در بخشهاي ديگر استفاده ميكنيــم اما هنــوز فردي را بــه عنوان دبير كل انتخــاب نكردهايم و وي تا زمان معرفي فرد جديد امور دبيري فدراســيون را پيگيــري ميكند.» رحيمــي در مورد اينكه آيا هندبال شانســي بــراي حضور در بازيهاي كشــورهاي اســالمي دارد، اينطور اظهارنظر ميكند: «تا آنجا كه من اطالع دارم حضور هندبال در اين بازيها منتفي است و پيش از برگزاري انتخابات و حضور من در فدراسيون از سوي وزارت ورزش و كميته ملي المپيك اين تصميم گرفته شده اســت.» او در پايان با اشاره به لزوم معرفي ســرمربي بــراي تيم ملي نيز ميگويد: «كارهاي الزم براي انتخاب سرمربي تيم ملي مردان آغاز شده و رزومه چند مربي خارجي در حال بررسي است و در تالشيم تا بهترين گزينه را براي هدايت تيم ملي انتخاب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.