استكي:‌حضورم‌كنار‌ علي‌اكبري‌به‌تیم‌ملي‌ بوكس‌لطمه‌نم‌يزند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كانديداهاي‌رياست‌تیر‌و‌كمان‌بار‌ديگر‌ثبت‌نام‌م ‌يكنند معــاون ورزش حرفــهاي و قهرمانــي وزارت ورزش و مدتي قبل هم نتيجه استعالم از كانديداها در خبري غير جوانــان از ثبتنام مجدد كانديداها براي حضور در انتخابات رسمي از سوي دست اندركاران وزارت ورزش اعالم و عنوان رياســت فدراســيون تيراندازي با كمان خبر داد. محمدرضا شد كه همه كانديداها تاييد صالحيت شدهاند. داورزني با اعالم اين خبر گفت: «زمان آغاز ثبتنام به زودي با اســتناد به اين موضوع پيشبيني شــد كه انتخابات اعالم ميشــود.» كانديداهاي رياست فدراسيون تير و كمان فدراســيون با رقابت كريم صفايي و شــجاعي داغ و البته پر در حالــي بايد بار ديگر ثبت نام كنند كه مهرماه ســال قبل حاشيه خواهد بود كه حاال با اعالم اين خبر از سوي داورزني، دوران چهار ســاله رياست اين فدراســيون به اتمام رسيد و معادلههــا قدري به هم خورده و بايد ديد با آيين نامه جديد مدتي بعد با هدف برگزاري مجمع انتخاباتي، كانديداها ثبت در نهايت چه نتيجهاي براي انتخابات فدراسيون تير و كمان نامكردندامامجمعانتخاباتيبرگزارنشد. رقمميخورد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.