پايان دوران طاليي برلوسكني

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - سيد علی بلندنظر ‪Ali Boland nazar‬

در جــوالي 1986 كــه ســيلويو برلوســكني با هلي كوپتر به سنسيرو آمد و مورد اســتقبال 10 هزار نفر در نخستين مراســم معارفــه اش قرار گرفت، شــروع باشكوهي داشت. پنجشنبه اما خبر خاصي نبود جز خاطرات نوســتالژيك بعد از آنكه دوران 31 ساله اين غول رسانهاي و نخست وزير ســابق ايتاليا در ميان به پايان رسيد. كمتر از يك سال بعد از فروش اينتر به گروه ســونينگ چين، ميان هم حاال متعلق به كنسرســيوم چيني با عنوان گروه سرمايه گذاري روسونري است.

با وجود اين، برابري با موفقيتهايي كه در دوران برلوســكني به دست آمد مبارزه بسيار بزرگي است بخصوص با افت اخير اين تيم كه با رشد تيمهاي جنوبي رم و ناپولي همزمان شده است. اگرچه دوره سياسي او با گاف ها، جنجالها و مسائل اخاقي تحت تاثيــر قرار گرفت، ميان برلوســكني واقعا موفق بود.

وقتي در ســال 1986 ميان رنجور را خريد، چهره موفق رســانهاي بود و آمدنش با هلي كوپتر نشانهاي بود از آنچه قرار است براي تيم پيش بيايد.

ميــان در اين مــدت 29 جام گرفت از جمله 5 قهرماني اروپا، هشــت قهرماني ليگ ايتاليا، پنج قهرماني ســوپر جام اروپا و يك قهرماني جام جهاني باشگاهها. ثروت امپراتوري رســانهاي برلوســكني به ميان اجازه داد ســتارگاني مثــل مثلث هلندي رود گوليــت، ماركو فان باســتن و فرانك رايكارد را بخرد و آريگو ســاكي كسي بود كــه تحول اين تيم را از ســال 1987 آغاز كرد. او نســبتا ناشناخته بود چون بهعنوان بازيكن در ســطح اول بازي نكــرده بود و هرگز در سري A سابقه مربيگري نداشت. ساكي با سيستم 4-4-2 خود كه مجهز به تله آفســايد بي نظيري بود و توانســت در نيمهنهايي جام باشــگاههاي اروپا در ســال 1989 برابر رئال 23 بار بازيكنان اين تيم را در منطقه آفسايد قرار دهد، بر فوتبال اروپا سلطه پيدا كرد.

ســاكي كه حاال 71 ســاله اســت و كارشــناس محبوبي محســوب ميشــود، اخيرا درباره روش معرفي خودش توســط برلوســكني گفت:«او 30 ثانيه با تيم حرف زد و اين تاثيرگذارترين سخنراني بود كه در تمام عمرم شــنيده ام. او گفت ساكي مربي اســت كه من انتخاب كــرده ام، بازيكناني كه با او هســتند ميتوانند بمانند و ديگران ميتوانند بروند.»

ميــان در ســال 1988 نخســتين اسكودتوي خودش در 9 سال را برد و فصل بعد اولين قهرماني اروپا را در دو دهه كسب كــرد و در ســال 1990 از اين عنوان دفاع كرد. ميان ســاكي آخرين تيمي است كه توانسته دو بار پياپي قهرمان اروپا شود.

بعد از رفتن ســاكي در سال 1991 به تيم ملي ايتاليا، راه براي فابيو كاپلو باز شد كه بازيكن ســابق ميان بود و در سالهاي 1992-1994 سه قهرماني متوالي در ليگ به دست آورد. در دوران او ميان به آمار 58 بازي متوالي بدون شكســت در ليگ ايتاليا دســت يافت ضمن اينكه سه حضور پياپي در فينال ليگ قهرمانان ســالهاي -1995 1993 داشــت؛ ابتدا به مارسي باختند، بعد بارســلوناي يوهان كرويــف را با چهار گل در هم كوبيدنــد و در نهايت با گل پاتريك كايورت 18 ساله مغلوب آژاكس شدند.

هواداران ميــان براي قهرماني اروپا تا سال 2003 و ورود ستاره سابق تيم، كارلو آنچلوتي صبر كردند، تيم كارلتو در ســال 2004 ليگ را برد و در فينال ســال 2005 ليــگ قهرمانان در آن بازي بــه يادماندني بــه ليورپول باختند هر چند دو ســال بعد انتقام اين شكســت گرفته شــد. آنچلوتي ميان را به نخســتين قهرماني جهاني اش رساند. او بعدها فاش كرد:«برلوسكني از ما انتقاد ميكرد وقتي اوضاع خوب بود و از ما حمايت ميكرد وقتي تيم بد بازي ميكرد و نتيجه ميگرفت. بيشتر روسا درست عكس اين رفتار را دارند.»

با وجود اينكه آخرين قهرماني شــان در ليگ را با مربي حــال حاضر يوونتوس، ماســيميليانو آلگري به دســت آوردند اما فروش چنــد بازيكن كليدي در تابســتان 2012 نقطــه عطفي بود كــه ميان هرگز نتوانســت جبران كند. در دسامبر ،2012 برلوسكني مجبور شــد به همسر سابقش، ورونيــكا الريو كه از او جدا شــده بود، 45 ميليــون يورو بپــردازد. انتصــاب كارنس ســيدورف، فيليپــو اينتزاگي و سينيشــا ميهايلوويچ هم نتوانســت تيــم را به اروپا برگرداند.

مــرداد گذشــته كــه ميــان در معرض فــروش گذاشــته شــد، آنچلوتي گفت:«برلوســكني تيم را به باالترين جايي كه ميشد، رسانده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.