اوزيل: صعود به ليگ قهرمانان مهم است نه قرارداد من و سانچس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مســعود اوزيــل گفته كه آينــده او و الكسيس ســانچس مهم نيست و مهم اين است كه آرسنال به ليگ قهرمانان فصل بعد راه پيدا كند. اين دو بازيكن كليدي آرسنال، مذاكرات بر ســر تمديد قراردادهايشان را تا پايان فصل متوقف كردهاند. در پايان فصل، از قــرارداد هر دو نفر تنها يك ســال باقي خواهد ماند. آرســنال هفت امتيــاز با رده چهارم جــدول و راهيابي به ليگ قهرمانان فاصله دارد. آرسن ونگر هم هنوز نگفته كه آيا قــراردادش را تمديد ميكنــد يا نه. در صورتــي كه ونگر قراردادش را تمديد نكند، آرسنال بايد به دنبال مربي جديدي باشد.

اكنــون اوزيل گفته كه آرســنال بايد متحد باشد و تنها روي اتفاقات داخل ميدان تمركز كند: «در حال حاضر، اشــتباه است كه بخواهيم به قرارداد جديد فكر كنيم. تيم اوضاع دشــوارتري دارد و در اين لحظه من مهم نيســتم. هيچ بازيكن ديگري هم مهم نيست. چيزي كه مهم است باشگاه است. ما اهدافي داريم كــه ميخواهيم در اين فصل به آنها برســيم. هنوز چيزهاي زيادي مانده كه بايد برايشــان بازي كنيم. ما بهشــدت مشــتاق صعود به ليگ قهرمانان فصل بعد هم هستيم. ما در تابستان صحبت خواهيم كرد و اوضاع را روشــن ميكنيم اما در حال حاضر چيزي كه مهم است آرسنال است، نه من و نه هيچ بازيكن ديگري.»

اوزيل چهار ســال پيش از رئال مادريد به آرســنال پيوســت و ونگر يكي از داليل اصلــي آمدن او بود. اوزيل گفت: «شــما به عنوان بازيكــن نميتوانيد مربــي انتخاب كنيد. شما نميتوانيد تصميم بگيريد كه چه كســي مربي تيم باشد. من هميشه گفتهام كــه او مهمترين عامل بــراي آمدن من به اينجا بود. به دليل حضور او بود كه تصميم گرفتم راهي آرسنال شوم. او 20 سال است كه اينجاست و با توجه به كارهاي بسياري كــه براي باشــگاه انجام داده، بــه نظرم او شايسته احترام براي دستاوردهايش است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.