بارزي: تغيير مالكيت ميالن غمانگيز است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فرانكو بارزي، اسطوره باشگاه ميــان اعتــراف كرد كــه فروش روســونري بــه چينيها بــراي او اتفاقي غمانگيز بوده اســت. بارزي درباره انتقال مالكيت باشگاه ميان به يونگهونگ لي پس از رياســت 31 ساله سيلويو برلوسكني در اين باشــگاه به راديو اسپورتيواي ايتاليا گفــت: «يكجورهايي ناراحتم چون اين پايان يك دوره خاص اســت و در دوران مديريت برلوسكني قطعاً روزهاي خوشــم بهتــر از روزهاي تلخم بود. حاال بايد به آينده چشم بدوزيــم. بعــد از اين همه ســال، تغييري در اين سطح بسيار سخت اســت اما مطمئنم كه برلوســكني همه چيز را ارزيابي كرده و ســپس چنيــن تصميمــي گرفته اســت. اميــدوارم مالــكان جديــد ميان بتوانند اين باشگاه را به سطح باالي فوتبال ايتاليا و اروپا برگردانند.»

در همين حال فيليپو اينزاگي ستاره و ســرمربي سابق ميان هم درباره فروش اين باشگاه به چينيها در صفحه فيس بوكش نوشــت: به شــما ميتوانم از بردهاي تاريخي و رضايتــي باورنكردنــي بگويم... ميتوانم درباره داستانهاي ماندگار و روايتهاي تكان دهنده بگويم. در اين لحظه فقــط ميخواهم بگويم ميان، برلوسكني و گالياني از شما ممنونم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.