دليلي ندارد گريزمان اتلتيكو را ترك كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - بن هیوارد ‪Ben Hayward‬

فرنانــدو تــورس، مهاجــم اســپانيايي اتلتيكومادريــد بــه همتيمــي فرانســوياش، آنتوان گريزمــان توصيه كرد كه به دوران بازيگرياش در روخي بالنكو ادامه دهد چون در ايــن تيم همه چيز در دستان او است. مديربرنامههاي گريزمــان هفتــه پيــش ادعــا كــرد كه رئــال مادريــد در كنار منچســتريونايتد، منچسترسيتي، چلسي و بارسلونا با او در خصوص امكان عقد قــرارداد با اين بازيكن مليپوش تماس گرفتهاند.

نشــريه اكيــپ فرانســه هم هفته پيش از برنامهای سري خبر داد كه بــه موجــب آن گريزمان يك ســال ديگر در اتلتيكومادريد خواهد ماند و پــس از آن به رئال مادريد ملحق خواهد شــد. تورس اما بــه همتيمــياش توصيه كرد در اتلتيكــو بماند. او گفت: «وقتي تيمي ماننــد اتلتيكومادريد داري، كجا ميخواهي بروي كه پيشرفت كني؟ در دنيــا مكان زيادي وجود ندارد كــه چنين گزينــهاي را در اختيارتــان بگذارد. مــن اميدوارم كه آنتوان براي هميشــه در كنار مــا بماند. زمانــي كــه بازيكنان جوان به بهترينهــاي دنيا تبديل ميشوند، همه تيمها خواهان آنها ميشوند. شــما ميتوانيد به خيلي از تيمهــاي دنيــا برويد امــا آنها نميتواننــد گزينههايي كه اتلتيكو االن ميتواند برايتان فراهم كند را در اختيارتان بگذارند، گزينههايي مانند رقابت در كــورس قهرماني الليگا و رقابــت در ليگ قهرمانان اروپــا بهعنــوان يكــي از بهترين تيمهــاي اروپا. پــس دليلي براي رفتن وجود ندارد.»

كريســتيانو رونالدو بعد از دوران نزول برگشــته. مهاجــم رئال مادريــد در حالي به مرحله يكچهارمنهايــي ليگ قهرمانان اروپا آمد كــه در 613 دقيقه بازي اروپايي گلي نــزده بود اما گزارشها درباره افت اين بازيكن 32 ســاله با بزرگنمايي همراه بود. چهارشنبه شــب در آليانتس آرهنا او دوباره كفشهاي شوتزني خود را پيدا كرد آن هم درســت وقتي كه سفيدهاي مادريدي براي رســيدن به جمع 4 تيم برتر اروپا بيشترين نياز را داشتند.

اين پرتغالــي معمــوال در رقابتهاي قارهاي تفريحي گل ميزند اما بعد از گلزني به بوروسيادورتموند در اوايل مرحله گروهي نتوانســته بود دروازه هيچ تيمي را باز كند عالوه بر آن آمار كلــي اش هم اصال خوب نبود، دو گل در هشت بازي.

همينها باعث شد ترديد به وجود آيد درباره اينكه دوباره بتوانــد به اوج برگردد، حتــي هافبك و مربي ســابق رئــال، برند شوستر گفته بود برنده چهار توپ طال ميل گلزني خود را از دست داده.

در فصل قبل ليگ قهرمانان، او در 12 بــازي 16 گل زد و نقش مهمي در قهرماني تيم داشــت اما بيشــتر گلهايــش را برابر رقبايــي زد كه اين فصل بــه اين رقابتها صعود نكردند: مالمو، شاختاردونتســك، رم و ولفسبورگ.

كريستيانو رونالدو كه در بازي مقابل بايــرن مونيخ دو گل به ثمر رســاند و در ليگ قهرمانان 100 گله شــد، درباره آمار فوقالعادهاش صحبت كرده است.

او همچنين به پيروزي بســيار مهم تيمش پرداخته است. ستاره رئال مادريد گفت: «اين افتخار بزرگي اســت كه صد گل در اروپــا بزنــم. آن روز براي من روز خاصي بــود و برد خيلي مهمي كســب كرديم. من خيلــي راضيام. ميخواهم از رئال مادريد تشــكر كنــم كه فرصت داد چنين دوران درخشــاني را در اين باشگاه داشته باشــم. از همتيميهايم هم تشكر

ديلــي ميــل- ادن آزار، انگولو كانتــه، زالتان ابراهيموويچ، الكســيس ســانچس، روملــو لوكاكــو و هري كيــن از ســوي اتحاديــه بازيكنان حرفهاي ليــگ برتــر بهعنوان نامــزد بازيكن ســال انتخاب شــدند.

در عين حال كنار گذاشتن او جسارت ميخواهد و او در اوايل نيمه دوم گل آرتورو ويــدال را خنثي كرد. بعــد از اخراج خاوي مارتينس، بازي يكطرفه به نفع رئال شــد و خود رونالدو گل برتري تيم را به ميزبان زد.

كارلو آنچلوتــي قبل از بازي رونالدو را تحسين و به شــوخي ابراز اميدواري كرده بــود در تركيب اصلي رئال نباشــد. جالب اينكه كريســتيانو وقتي اوضــاع براي مربي ســابق ميالن در مادريد به هم ريخته بود، تالش خودش را كرد تا او در رئال بماند. سه ســال قبل، رونالدو و رئال زير نظر آنچلوتي يكي از بهترين بازيهاي سالهاي اخير خود را در همين ورزشگاه به نمايش گذاشتند و به پيروزي 4 بر صفر برابر تيم پپ گوارديوال دست يافتند، آن سال رونالدو به ركورد 17 گل در يك فصل ليگ قهرمانان رسيد.

شــايد اين خاطرات خوش به رونالدو كمك كرد در اين بازي به فرم گلزني سابق خود برگــردد. دو گل او در اين بازي باعث شــد در رقابتهاي اروپايي صدگله شود و مهمتر اينكه رئال به جمــع چهار تيم برتر جام نزديك شــود. بعد از نتيجه تحقيرآميز بارســلونا در توريــن، حــاال رئال شــانس اصلي قهرماني اســت با آنكــه 11 قهرماني در كارنامــهاش ديده ميشــود از جمله دو قهرماني در سه سال اخير. حاال كه رونالدو به اوج برگشــته و ميتوانــد وقت لزوم گل بزند، رئال ميتواند در ماه خرداد در كارديف دوازدهمين قهرماني را جشن بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.