درخواست تجديد نظر مسي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ليونل مســي قرار است در 14 ارديبهشت به مقر فيفــا در زوريخ برود. او در اين جلســه به محروميت چهارجلسهاياش اعتراض خواهد كرد. مســي به دليل توهين به كمكداور بازي مقابل شيلي از همراهي تيم ملي آرژانتين محروم شده اســت. اين اتفاق را داوران مسابقه گزارش نكردهاند و اتحاديه فوتبال آرژانتين درخواســت تجديد نظر داده و نامهاي از مسي را هم ضميمه كرده اســت. كلوديو تاپيا، ســخنگوي اتحاديه ميگويد: «مســي را فيفا براي 14 ارديبهشــت فراخوانده اســت. اين مســاله مهمي است چون او در كنار وكالي اتحاديه فوتبال حضور خواهد داشت تا از خود دفاع كند و محروميتش كاسته شــود. ما اميدواريم كه محروميت او دو جلســه شود.»

مســي يك جلســه محروميتش را مقابل بوليوي گذرانده است و اگر با درخواست تجديد نظر موافقت شــود، او تنها بــراي بازي در خانه اروگوئه غايب خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.