كاوه غايب بزرگ تمرين

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل آخرين تمريــن خود را پيش از ديدار بــا صباي قم برگزار كرد. تمرين ديروز استقالل از ساعت 12:45 در كمپ زنده ياد حجازي آغاز شد.كاوه رضايي، مهاجم استقالل در محل تمرين حاضر شــد اما به دليل سرماخوردگي با اجــازه منصوريان از تمرين معاف شــد. اين بازيكن البته به اردوي استقالل براي بازي با صبا رفت.اعضاي كادرفني قبل از شروع تمرين جلسهاي را برگزار كردند. روزبه چشمي همراه با ساير بازيكنان در تمرينات تيمي شــركت كرد.ميالد زكي پور كه روز چهارشنبه دچار مشكل بود، ديــروز تمرين كرد تا نشــان دهد براي بازي امروز آماده است.

بازيكنان زير نظــر علي چيني دور زميــن دويدند و بدنهــاي خود را گرم كردند.بخــش بعدي تمرين اســتقالل بازي آقاوســط در 3 گروه بود.سپس با نظارت منصوريان پاســكاري تحت فشار در دستور كار آبي پوشــان قرار گرفت. بازيكنان اســتقالل بعد از تمرين سبك اردوي خــود را در هتــل المپيــك برپا كردند. امروز استقالليها بازي حساسي مقابل صبا دارند و اين ســه امتياز براي استقالل ارزشمند خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.