تمرين پشت درهاي بسته

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

آخرين تمرين اســتقالل پيش از ديدار مقابل صباي قم پشــت درهاي بســته برگزار شــد. در شــرايطي كه اســتقالل امروز به مصــاف صباي قم مــيرود، آخريــن تمرين شــاگردان منصوريان ديروز از ساعت 12 در كمپ زنده ياد حجازي برگزار شد. اين تمرين با نظر كادرفني استقالل پشت درهاي بسته انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.