چهارمي نفت و قطعي شدن سهميه آسيايي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از سه، چهار هفته پيش كه فاصله ســه تيم اول ليگ با 13 تيم ديگر به شكلي شــد كه آنها هيچ شانسي براي قرار گرفتــن در ميان ســه تيم صدر جدول نداشــتند تالش چند تيم براي كســب عنوان چهارمي و رســيدن به سهميه احتمالي آسيايي آغاز شد.

ذوبآهن، پيكان، سپاهان، پديده و نفت تهران تيمهايي هســتند كه در صورت قهرماني تراكتورسازي در فينال جــام حذفي ميتوانند بــا قرار گرفتن در جايگاه چهارمي ســهميه حضور در مرحله پلــيآف ليگ قهرمانــان را به دست آورند.

حاال در اين ميان شــرايط نفت تهران تا حــدودي متفاوت و در واقع بهتر از ســاير رقبايش است. آنها كه حريف تراكتورســازي در فينال جام حذفي هستند در صورتي كه در پايان فصل به مقام چهارم برســند آن وقت اگــر در فينال هم شكســت بخورند حتمــا ســهميه پليآف را به دســت خواهند آورد.

اين مهــم تنها تفــاوت تيم علي دايي با بقيه اســت چرا كه اگر آنها به عنوان مثال پنجم شوند در آن صورت فقط بايد قهرمان جام حذفي شــوند تا جواز حضور در ليگ قهرمانان آســيا را به دست آورند.

به هر حال سه بازي ديگر تا پايان فصــل مانده و تيمهاي مدعي كســب عنوان چهارمي همچنان شانس دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.