استقالل منتظر بخشش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايران ورزشي- هفته گذشته راي كميته انضباطي بــراي تخلفات هفتههاي اخير ليگ برتر، ليگ يك و فوتســال اعالم شــد كه در اين بين نام محمد طيبي كاپيتان اســتقالل خوزســتان هم بهعنوان يكي از محرومان به چشم ميخورد. بازيكني كه گفته ميشود به دليل مصاحبه عليه داور بازي با پرســپوليس يعني بيژن حيدري به يك جلســه محروميت محكوم شد. اين در حالي است كه طيبي گويا مصاحبه تندي عليه داوري نداشــته و ظاهرا حيدري هم گزارشــي از اين مساله به كميته انضباطي نداشــته. به هر حال طيبي كه جزو بيحاشــيهترين بازيكنان ليگ برتر است، در آستانه بازي حساس مقابل سايپا محروم شده، آن هم در حالي كه ابوالفضل عاليي به خاطر 3 كارته شدن در بازي با سياهجامگان، مقابل نارنجيپوشان تهراني غايب است. اين شرايط باعث شد مسووالن باشگاه استقالل خوزستان اعتراض رســمي خود را به فدراسيون فوتبال ارســال كنند تا بار ديگر اين مســاله را مورد بررسي قرار دهند چراكه آنها معتقدند احتماال اشــتباهي صورت گرفته. به هر حال استقالل خوزستان كه آماده بازي هفته بيست و هفتم مقابل سايپا ميشود، منتظر راي نهايي كميته انضباطي اســت تا به اين صورت تكليف خط دفاع خــود را بداند. آنهــا باتوجه به مداركي كه وجود دارد فكر ميكنند طيبي مســتحق محروميت نيســت. به هميــن دليل منتظر بخشــش كاپيتان تيمشان هســتند تا آماده بازي با ســايپا شــوند. حاال بايد منتظر ماند و ديد نتيجــه اين نامــه اعتراضآميز به چه صورت خواهد بــود. آيا طيبي ميتواند مقابل سايپا بازي كند يا اينكه او اين بازي مهم را از دست ميدهد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.