پوركياني: هنوز وعده مسووالن عملي نشده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

استقالل خوزستان همچنان با مشكالت مالي زيادي مواجه است اما توجهي به اين مساله نشده. علي پوركياني قائممقام باشــگاه استقالل خوزســتان با تأكيد بر لزوم حمايت اين تيم از سوي مسووالن استان خوزستان ميگويد: «ما با وجود خســتگي شديد بازيكنان و كادرفني از مســابقات اخير به خوبي تمرينات خود را پيگيري ميكنيم اما واقعا نيازمند حمايت مســووالن اســتان هســتيم تا بتوانيم به هدف مهم خود كه صعود از ليگ قهرمانان آسياست، دست پيدا كنيم. اميدوارم مسووالن محبت كنند و در اين مقطع حساس كه ما نيازمند حمايت هستيم در كنارمان باشند. متأسفانه هنوز وعده مسووالن عملي نشده و بازيكنان ما درصد زيادي از مطالبات خود را طلبكار هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.