يك نفس تا شهرآورد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مثل همه روزنامههاي يك ســال پيش، به اســتقبال شهرآورد رفته بوديم. نبردي كه فكر ميكرديم گره كور قهرماني را باز ميكند اما نه قرمزها جام گرفتند و نه آبيهاي بازنده. علي پروين پيشبيني كرده بود كه پرسپوليس با پيروزي در شهرآورد، قهرمان ليگ ميشود و در سوي ديگر استقالليها براي كريخواني از اشتباههاي سوشا مكاني وام گرفته بودند. همســر زندهياد پورحيدري هم در پاســخ به اصرار اســتقالليها گفته بود كه منصورخان شــرايط حضور در ورزشگاه و تماشاي شهرآورد را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.