شنبه فوتبالي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

غير از مسابقه فوتبال ماشينسازي و پرسپوليس كه ساعت 17 از شبكه 3 پخش ميشــود، بقيه مسابقههاي امروز را شــبكه ورزش روي آنتن خواهد برد. ســاعت 16 بازي تاتنهام و بورنموث، ســاعت 18 استقالل خوزســتان و سايپا، ساعت 21 بازي بايرلوركوزن و بايرن مونيخ و ساعت 23 هم برنامه «شبهاي فوتبالي» از شبكه ورزش پخش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.