برانكو: فاتحانه و تميز قهرمان شديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برانكو پس از پيروزي 2 بر صفر مقابل ماشينسازي و قهرماني در ليگ برتر در نشســت خبري گفت: «احتماال خودتان ميدانيد كه چقدر شادي و شــادابي در تيم ما وجود دارد و ما عمال قهرمان شديم و تبريك بسيار بسيار بزرگم قبل از همه به بازيكنانم است زيرا آنها از همه بيشتر سزاوار اين مقام هســتند. همچنيــن كادرفني و دكتر طاهري و هيات مديره باشــگاه كه به بهترين شكل كارمان را دنبال كردند. يك تبريك بزرگ و ويژه براي هواداران دارم كه در كل فصل يار دوازدهم ما بودند. لياقت اين شــادي و قهرماني را داشــتيم. در كل فصل نشان داديم كه بهترين بازيها را ارائه داديم با وجود همه خستگيها و فشارها بخصوص در اين بازي.»

برانكو در مورد بازي گفت: «نيمه اول ۵ فرصت ايدهآل گلزني را از دست داديم و زودتر ميتوانســتيم پيروز شــويم. نشان داديم كه يك تيم هستيم. از طاهري در راس هرم مديريت باشــگاه تا بازيكنان و بهترين هوادارانمان، هدف مان اين اســت كه بازيهاي باقيمانده را هم با همين كيفيت ادامه بدهيم.»

سرمربي پرســپوليس گفت:«ميخواهيم امشب با بازيكنان و هواداران پرشورمان شادي كنيم، 2 ســال پيش پرســپوليس بــراي بقا ميجنگيد. سال گذشــته عمال قهرمان بوديم و امســال فاتحانه قهرمان شــديم و كامال آگاه بوديم به مســووليت و فشارها زيرا همه انتظار داشتند بهتر باشيم و بازيكنان ما به اين خوبي واكنش نشــان دادند. بايد از خودم هم تعريف كنم اين ســومين قهرماني من در ســه كشور مختلف است.» وي در مورد شــرايط تركيب پرســپوليس در ادامه ليــگ گفت: «بايد ببينيم وضعيت بازيكنانمان براي بازيهاي آينده چطور اســت ولي بدانيد همه ميخواهند بازي كنند. با پديده و الهالل بازي داريم.»

وي در مــورد پنالتــي زدن دوبــاره مهــدي طارمي در اين مســابقه، گفت:«پنالتي را ســيدجالل بايد ميزد و او كاپيتان من است. اما او تصميم گرفت مهدي بزند. به سيدجالل تبريك ميگويم. او اعتماد به نفس مضاعف به مهدي داد و او دســت راست مربي اســت و حق تصميم گيري در زمين دارد.»

برانكــو در مورد بازي ضعيف پرســپوليس مقابل ماشينســازي گفت: «عرض كردم ماشينســازي نسبت به جايگاهش در جدول تيم بهتري است. در نيمفصل اول اين تيم اســتقالل را برد. سپاهان را ۳ بر صفر شكست داد. قبل از آن هم با تراكتورسازي مساوي كردند و نميدانم چرا ماشينسازي را اينقدر دستكم ميگيريد. بازي سختي با الريان داشتيم و به همين دليل به بازيكنانم تبريك ميگويم.»

وي در پاســخ به ســوال يكي از خبرنگاران كه مدعي شد داوران كمك كردند تا پرسپوليس قهرمان شود، افزود: «تالشهايي هست كه قهرماني ما را كم فروغ كند. ما از هفته اول قهرمان بوديم و در صدر جدول قرار داشتيم. كمترين گل را خورديم و بيشــترين گل را زديم. داور چه زماني به ما كمك كرده است؟!»

خبرنگار ديگري گفت امروز داور به ســود شــما اعالم پنالتي كرد، كه برانكو جواب داد: «داور از كجا مقصر اســت؟ او را با سنگ زدند. حقمان برد نبود؟! ببخشيد كه برديم. پنالتي و كارت قرمز بايد همراه ميشد.»

يكي ديگر از خبرنگاران كه عصبي هم به نظر ميرسيد خطاب به برانكو مدعي شــد كه چرا اميــر عابديني گفته تالش ميكنيم كه از پرســپوليس امتياز كم نشــود، كه در اين هنگام خمارلو، مدير رسانهاي پرسپوليس گفت: «عابديني كجا گفته ما تالش ميكنيم پرســپوليس قهرمان شــود. او آنقدر نفوذ دارد كه نگذارد فيفا از پرسپوليس امتياز كم كند؟!»

برانكو هم گفت: «دوســت داشتم يك نمونه از كمك داور به ما بگوييد. افرادي كه تفســير كردند كار پرســپوليس را مثل عابديني و قلعهنويي كه گفتند هيچ تيمي ديگر به پرسپوليس نميرسد، آنها تيم ما را تحليل كردند زيرا 2۱ امتياز با تيم دوم اختالف داشتيم. منطق ميگويد كه پرسپوليس با 2۱ امتياز اختالف مدعي قهرماني باشــد. اين افراد درگير مسائل ما نيستند. در ۰۱ سال اخير هيچ تيمي مثل پرسپوليس تميز قهرمان نشده است. پنالتي امروز هم درســت بود و داور بايد بازيكن ماشينسازي را هم اخراج ميكرد. شــما ميگوييد پنالتي ۰۵-۰۵ بوده اما شايد دوست داشتيد بگوييد ۰۸ به ۰2 باشد. چند پنالتي پرسپوليس را نگرفتند. نميدانم چطور ميتوانيد نتايج پرسپوليس را حقير جلوه بدهيد. پرسپوليس و تراكتورسازي كجا رقابت قدم به قدم داشتند؟! ببخشيد ما اول شديم. ناراحت نشويد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.