مسلمان:بايدفاتحهاينفوتبالراخواند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محســن مســلمان پــس از قهرماني پرســپوليس گفت: «خدا را شكر بعد از اين همه مدت كه ســختي كشــيديم سرانجام نتيجــهاش را گرفتيــم و قهرمان شــديم و كمترين هديــهاي بود كه بــه هواداران داديم.» وي ادامه داد:«متاسفم براي كساني كه به مرحوم هادي نوروزي ناســزا گفتند. فاتحــه اين فوتبــال را بايــد خواند. هادي براي اين فوتبال زحمت كشــيده اســت. با اين حرفهايي كه بــه هادي نوروزي زدند متاسفم.» مســلمان افزود:«فحشهايي كه به من و ســاير بازيكنان دادند مهم نيست. متاسفم براي تماشاگران كه اين حرفها را به هادي زدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.