داور مصدوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســين زرگــر داور بازي بــه دليل مصدوميت در نيمه دوم تعويض شــد و به عنوان داور چهارم انجام وظيفه كرد. زرگر از ناحيه پا مصدوم شد و لنگان لنگان در كنار زمين به عنوان داور چهارم حضور داشت و به سختي فعاليت ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.