دژاگه آماده بازي در بوندس ليگا و تيم ملي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كاپیتــان تیــم ملــي فوتبــال ایران بــا برطرف شــدن مصدومیتش، آماده بازگشــت به میادین است. اشــکان دژاگه، كاپیتان تیم ملي فوتبــال ایران كه بعد از مصائب زیادي ســرانجام از العربي قطر جدا شــده و به تیم قبلي خود در بوندسلیگا یعني ولفســبورگ بازگشت، این روزها با برطرف شــدن مصدومیتش آماده بازگشت به میادین ميشود. دژاگه كه در همان ابتداي حضور دوباره در آلمــان با مشــکل كارت بازي مواجه شده بود، بعد از حل این مشــکل حدود یك ماه پیش در تمرینات تیمش دچار مصدومیت شده تا جایي كه طي ایــن مدت همراهي با ولفسبورگ و تیم ملي فوتبال ایران را از دســت داد.با این اوصــاف و با برطرف شــدن مصدومیت دژاگه، این بازیکن حاال آماده بازگشت به میادین است و در صورت صالحدید كادرفني تیم آلماني، اشکان ميتواند از هفته بیست و نهم بوندسلیــگا در دیدار مقابل اینگولاشــتات در لیست 18 نفره تیمش قرار بگیرد.نکته قابل توجه اینکــه دژاگه با برطرف شــدن مصدومیتش براي همراهي تیــم ملي در دیدارهــاي بعدي این تیم در رقابتهــاي مقدماتــي جام جهاني 2018 روسیه و دیدار مقابل ازبکســتان مشکلي نخواهد داشت. كاپیتان تیم ملي كشورمان با بازگشت به تیم ملي قطعا، عصاي دست كارلوس كيروش خواهد بود، مخصوصا اینکــه تجربیات دژاگه ميتواند كمك زیادي به تیم ملي كشورمان در جام جهاني بکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.