جايگاه متزلزل سرمربي منتظري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفته بيست و ششم و پاياني ليگ ســتارگان قطر با چهار مسابقه پيگيري شد كه در يكي از آنها االهلي با استفاده از پژمــان منتظــري در تركيب خود از المعيذر ميزباني ميكرد.

المعيــذر از پيــش ســقوط كرده نمايش بســيار خوبي در اين مســابقه داشت و موفق شــد با زدن سه گل در نيمــه اول و يــك گل در نيمه دوم به برتري 4 بر صفر برسد.

يــاران منتظري و جبــاري با اين باخــت در امتياز 27 ماندنــد و با قرار گرفتن در رده دهم ليگ ستارگان قطر به كارشان در فصل 2016-2017 پايان دادند. بنا به گزارش روزنامه الرايه قطر، تيــم فوتبال االهلي قطر با شكســت 4 بر صفر مقابل معيذر باعث شــد آينده يوسف آدم، ســرمربي قطري االهلي در هالــهاي از ابهام قرار بگيرد. قرارداد آدم تا پايان اين فصل اســت و دو شكســت پياپي اين تيم در دو هفته گذشته باعث شــده اســت تا حمد بن احمد، رييس باشگاه االهلي سريعا اقدامي را براي اين نتايج بد داشــته باشــد. با اين نتايج به دست آمده زنگ خطر براي آدم به صدا درآمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.