جريمه سنگين در انتظار ياران انصاري فرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پليس يونان در گزارشــي هواداران المپياكوس را مســلح به انــواع چوب، ســنگ و مــواد آتــشزا دانســت كه در حملــه بــه رختكن و اتــاق VIP ورزشگاه كارايســكاكي از آنها استفاده كردند. دومين گزارش ســنگين پليس يونان پس از حوادث وحشــتناك بازي المپياكوس و آ.اك در چارچوب مرحله نيمهنهايي جام حذفي يونان منتشر شد كه ميتواند جريمه سنگيني براي ياران كريم انصاريفرد به دنبال داشته باشد.

پليــس يونان از حملــه 50 نفر از هــواداران تيــم المپياكوس بــا كاله و ماســكهاي بر صورت و مسلح به انواع چوب، ســنگ و مواد آتشزايي خبر داد كه در حملــه به بخش VIP و رختكن ورزشــگاه كارايســكاكي آتن مشاركت داشــتند. در اين حمله 4 نيروي پليس ضد شورش يونان به شدت زخمي شدند كه پس از گذشت 2 روز در بيمارستان نظامي بســتري هســتند. پليس يونان همچنيــن در اين گزارش از بازداشــت عدهاي از هواداران المپياكوس و تحويل آنها به دادســتاني آتن براي محاكمه در دادگاه خبر داد. المپياكوس پنجشــنبه شــب گذشــته در بازي رفــت مرحله نيمهنهايي جام حذفــي يونان با حضور 28 دقيقــهاي كريــم انصاريفرد، ملي پوش ايراني شكست 2 بر يك برابر آاك را پذيرا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.