دايي و منصوريان زير نظر ريچارد بيت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دور دوم كالسهاي مربيگري حرفهاي از بعد از رقابتهاي ليگ برتر و با حضور سرمربيان تيمهاي ليگ برتري از تاريخ 25 ارديبهشتماه امســال در مركز تيمهاي ملي آغاز خواهد شد. ســرمربيان تيمهاي ليگ برتري در نيمفصل رقابتهاي امســال دوره بدنســازي حرفهاي را ســپري كردنــد و در دوره دوم از 6 دوره اين كالسهــا، آمــوزش تاكتيكهــاي مختلف در دســتور كار قرار ميگيــرد. در اين دوره نيز مربياني مانند علي دايي، عبدا... ويسي، عليرضا منصوريان و ســاير مربيان ليــگ برتر كه دوره حرفهاي را ســپري نكردهانــد حضور خواهند داشــت. اين دوره زير نظر ريچارد بيت، مدرس انگليسي برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.