تو فرزند خلف ايران و قهرماني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كارگردان شــناخته شده ايران در پــي آغــاز صعود قيچي ســاز به قله لوتســه و پيوســتن به باشگاه 8 هزارتاييهــا، پيامي را در راســتاي حمايت از صعود او منتشر كرد.

عظيم قيچي ساز، كوهنورد نامي ايران در حال حاضر در كشور نپال به سر ميبرد و در صورت صعود به اين قله، نامش به عنوان ســي و پنجمين عضو باشــگاه هشــت هزارتاييها در تاريخ كوهنوردي دنيــا ثبت خواهد شد.

برهمين اســاس رخشــان بني اعتماد يكي از كارگردانهاي معروف ايران در خصوص اين صعود پيامي را صادر كرده است. در اين پيام آمده است: «در هياهــوي ايــن روزهــاي پرخبر از دوســتي شنيدم كه عظيم قيچيساز، جوان ورزشكار تبريزي در مسير فتح چهاردهمين و آخرين قله باالي 8هزار متر جهان است. شنيدم كــه با ايــن فتح، عظيم قيچيســاز شــانزدهمين كوهنوردي در سراسر جهان خواهد بود كه بدون اكســيژن و شــرپا موفق به فتح تمامي قلههاي باالي 8 هزار متر دنيا ميشود.

از كنار داســتان تــالش عظيم قيچيساز نميتوان به آساني گذشت. جــوان هموطني كه تا ايــن زمان با همت و اراده شخصي و بدون حمايت، موفق به فتح 13 قله اين گروه شــده اســت و اين بار دســت به كاري زده «كارستان» كه آسان نيست و رو در رو با بسيار موانع جوي و جغرافيايي.

از كوهنوردي اين را ميدانم كه قهرمانانش كمتر شــناخته ميشوند، چــرا كه اين ورزش عرصــه تنهايي، تــالش و صبــوري و تداوم اســت و ارزش در خود تالش و نه صرفا رقابت براي رســيدن و بهدستآوردن مدال و نشان.

اراده و تالش ايــن فرزند خلف ســرزمينمان را ارج مينهيــم. او قهرمان اســت، چه موفق به فتح اين آخرين قله بشود و يا نه.

آرزوي همــه هموطنــان براي سالمتي و سفر بيخطر در اين مسير دشــوار، بدرقه راه عظيم قيچيســاز عزيز.»

عظيم قيچي ســاز ايــن روزها روســتاهاي منتهي بــه بيس كمپ را يكي يكي طي ميكند و مشــغول كوهپيمايــي ده روزه تا بيس كمپ اورســت اســت تا شــرايط را براي صعودش فراهم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.