احمدوند: براي بازي با ويتنام تعارفها را كنار گذاشتم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي تنيــس بعد از كمك به بقــاي تيم ملي ايران در گروه دو آســيا، حاال گويا تصميم به جدايي دارد اگرچــه ميگويد هنــوز با رييس فدراسيون در اين رابطه صحبتي نكرده است.

ســعيد احمدونــد ابتدا با اشــاره بــه ماندن تيم ملي ايــران در گروه دو تنيس آسيا ميگويد: «تجربه بازيهاي گذشــته، خصوصا ديدار با كويت باعث شــد بدانيم كه در ديدار با ويتنام بايد چگونه بــازي كنيم. اين تجربيات باعث شــد نقاط ضعف خودمــان را برطرف كنيم و با يك نمايش حســاب شــده مقابل ويتنام به برتري قاطع دست پيدا كنيم و در گروه دوم باقي بمانيم. براي ديــدار با ويتنام تعــارف را با همه كنار گذاشــتم و بدون رودربايستي تركيب تيم را مشــخص كردم. مطمئن باشيد اگر ســال گذشــته در ديدار با كويت هــم كار ديگري ميكــردم و تعارفها را كنار ميگذاشــتم، بــازي را به آنها نميباختيم. آن ســال هم به اشتباهات خودم باختم.»

ســرمربي تيم ملي تنيس صادقانه ميگويد كه تصور ايــن نوع برد مقابل ويتنام را نداشــته: «فكر اينكه ويتنام را 5 بر صفر آن هم بدون يك ست باخته، شكست بدهيم نميكردم.»

او درباره شرايط ادامه همكارياش با تيــم ملي تنيــس نيــز توضيحاتي ميدهــد: «در حال حاضــر بازيهاي كشــورهاي اســالمي را پيش رو داريم و تــا پايان اين بازيها كنــار تيم ملي خواهم بود. بعد از آن با آقاي شايســته، رييس فدراســيون بايــد در خصوص ادامه همكاري صحبــت كنم. حقيقت اين اســت كه خودم هم خسته شدهام. همچنين بايد دست فدراسيون را براي تصميمگيري باز گذاشــت. به اين نكته هــم بايد توجه كرد كــه كار كردن در گروه 2 بــا 3 فرق دارد و بــه امكانات بيشــتري نياز است. مســابقات آساني پيشرو نيســت و بايد تالش زيادي در اين باره صورت بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.