معرفي تفنگداران اعزامي به بازيهاي كشورهاي اسالمي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با تصميم كادر فني تيم ملي تيراندازي تركيب ۷ نفــره تيم تفنگ جهت حضور در بازيهاي كشــورهاي اسالمي مشخص شد. الهه احمدي، نجمه خدمتــي، مهلقام جام بــزرگ و نرجــس امام قلينــژاد در بخش بانوان و مهدي احمــدي، پوريا نوروزيان و حســين باقري در بخش مردان در رشــته تفنگ پشــت خط شــليك قرار ميگيرند. احمدي، خدمتــي و امام قلينژاد در تفنگ 10 متــر و احمدي، خدمتــي و جام بزرگ در ســه وضعيت شليك ميكنند. با تصميم مسووالن تيراندازي 12 تيرانداز به بازيهاي كشورهاي اسالمي اعزام خواهند شد كه ۷ تيرانــداز در بخش تفنــگ و 5 تيرانداز در تپانچه راهي باكو ميشــوند. اسامي كه در اين خبر اعالم شده نفرات اعزامي در بخش تفنــگ هســتند و مليپوشــان اعزامي در بخش تپانچه در اين فهرست جايي ندارند. با توجــه به تركيبي كه براي تفنگ انتخاب شده، مشخص اســت فدراسيون تيراندازي ميخواهد بــا تركيب اصلــي در بازيهاي كشورهاي اسالمي شــركت كند و با دست پر از اين رقابتها برگردد. اين در شــرايطي است كه كانديداهاي رياست اين فدراسيون مشغول ثبت نام هستند و فدراسيون توسط سرپرست اداره ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.