دست خالي ايران در بلغارستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

عملكرد ضعيف كشتيگيران كرمانشاهي در جام دانكلوف

يكي از ضعيفترين نتايج كشــتي ايران در سال جديد را كشتيگيران كرمانشــاهي در رقابتهــاي بينالمللي كشــتي آزاد جــام «دانكلوف» در بلغارســتان رقم زدند كه ميتواند در نوع خود كم ســابقه و شــايد هم بي سابقه باشد!

تيم منتخب كشــتي آزاد اســتان كرمانشــاه كه با هشت كشتيگير به نمايندگي از كشــورمان در اين رقابتها شركت كرده بود، با كسب دو عنوان پنجمي دو كشــتيگير جوان خــود به نامهاي بهزاد بهــروزي راد و يونس جعفري در وزنهاي 61 و 125 كيلوگرم به كار خود پايان داد و كامال دست خالي به كشور بازگشت.

فدراسيون كشتي در ســالهاي اخير بدون توجه به نامهاي سرشناس كشــتي كشــور، از چند تورنمنت مهــم بينالمللي از جملــه جام دانكلوف بلغارســتان كه در زمره و رديف مســابقات معتبر و با اهميت كشتي جهان شناخته ميشود معموال براي تيمهاي استانها استفاده كرده اســت. حال آنكه در رقابتهاي همين دوره جام دانكلوف ساير تيمهاي شركت كننــده با اهداف و نگاه ديگري كشــتيگيران خود را عازم بلغارستان كرده بودند.

جمال اوتار ســلطانوف، ماگومد رســول قاضي ماگومداف، كاخابر هوبژتي، شاميل كوديا ماگومداف و آنزور اوريشف از روسيه، باياخبايار اردنبات از مغولستان، روسالن دبيرگادژي يف از جمهوري آذربايجــان، باجرانگ باجرانگ از هندوستان، بوريسالو نوواچكوف از بلغارستان، ايراكلي متسيتوري از گرجستان، رضا ييلدريم از تركيه، آلن زاســايف از اوكراين، زبيگنيف بارانوفســكي از لهستان، دانيل ليگتي از مجارســتان ...و از جمله كشتيگيران سرشناسي بودند كه جملگي صاحب مدالهــاي رنگارنگ اين دوره رقابتهــاي بينالمللي جام دانكلوف بلغارستان شدند.

*** كشــتيگيران كرمانشاهي كه سابقه زيادي از حضور در رقابتهاي جام دانكلوف بلغارســتان چه به صورت تيم اســتاني و چه در قالب تيم منتخب ايران دارند، عملكرد ضعيفي در اين دوره از رقابتها داشتند و با وجود آنكه يك اردوي آمادگي چند هفتهاي را پشــت سر گذاشتند اما نتوانستند نتيجه الزم را بگيرند.

شــايد يكي از داليل مهم ناكامي كشتيگيران كرمانشاهي، بي تجربگي و جوانگرايي كامل تيم اعزامي بود. به جز بهزاد بهروزي راد و يونس جعفري كه با فيناليست شدن حريفاني كه اين دو را شكست داده بودند، تا ديدارهاي شــانس مجدد پيش آمدند و هر كدام فقط يكي دو پيروزي به دست آوردند، بقيه در همان نخستين كشــتي خود به دليل بي تجربگي مغلوب شده و به دليل فيناليست نشدن حريفانشان از دور رقابتها حذف شدند!

رضــا افضلي عضو تيم ملي كشــتي آزاد ايران در مســابقههاي جهاني سال 2014 تاشكند ازبكستان در وزن 74 كيلوگرم با تجربهترين كشتيگير اعزامي تيم كرمانشــاه به بلغارســتان بود كه در نخستين مبارزه خود مقابل كشــتيگير ضعيف تركمنســتاني دچار آســيبديدگي شــد و نتوانست به رقابتها ادامه بدهد!

*** تــا آنجا كه به ياد داريم تيمهاي اعزامي ايران به مســابقات بينالمللي كشــتي آزاد جام دانكلــوف در بلغارســتان معموال بدون مدال به كشــور بازنگشــتهاند و صيد حداقل دو، ســه مدال رنگارنگ دستاورد كشتيگيران اعزامي كشورمان از اين رقابتهاي مهم و معتبر بينالمللي بوده است.

دو سال پيش تيم منتخب كشتي آزاد ايران توانست در همين رقابتها توســط رضا اطري و يدا... محبي كشتيگيران مازندراني و كرمانشاهي خود صاحب دو مدال نقره و علي اصغر جبلي صاحب يك مدال برنز شود.

براي كشــتيگيران كرمانشــاهي ذكر اين نكته و خاطره هم بد نيست كه يادآور شــويم در ســالهاي خيلــي دور و در اوايل دهــه 70 ميالدي، «محمود خاوران» اولين كشــتيگير دالور خطه كرمانشــاه بود كه توانست در مســابقههاي بينالمللي جام دانكلوف در صوفيه بلغارستان و در وزن 68 كيلوگرم، ايران را صاحب مدال طال كند كه با توجه به ســطح كمي و كيفي بســيار باالي اين رقابتها در همان ســالها اين مــدال از اهميتي به اندازه مدال طالي قهرماني جهان برخوردار بود. اين تنها مدال طالي كشتي ايران در جام دانكلوف بلغارســتان نيست و در 45 سال گذشــته تعداد زيادي از كشتيگيران كشــورمان توانستهاند در اين مسابقهها صاحب مدالهاي طال، نقره و برنز شوند كه ذكر اسامي همه آنها در اين نوشتار ميسر نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.