كرسپو: تركيب آنچلوتي مورينيو و بيلسا يك مربي كامل است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هرنان كرســپو مهاجم سابق تيم ملي آرژانتين ميگويد تركيبــي از تواناييهاي كارلــو آنچلوتــي، ژوزه مورينيــو و مارچلو بيلســا باعث به وجودآمدن يك مربي كامل ميشود.

كرســپو نخســتين گامهاي مربيگري خود را فصل قبل در تيم مودنا برداشت اما قبل از سقوط تيم از سري B به دسته سوم اخراج شد. با اين وجود، بازيكن سابق پارما، التزيو، چلسي و اينتر قابليتهاي زيادي از روزهاي بازي خــود دارد و خودش را آماده قدم بعدي كرده است.

او در فصل 2005-2006 در چلســي زير نظر مورينيو كار كرد و با آبيهاي لندن قهرماني ليگ برتر را به دست آورد، در حالي كه فصــل قبلش به ميــالن كارلو آنچلوتي كمك كــرده بود تا فينال ليــگ قهرمانان اروپا پيش بــرود؛ او بازيكن قرضي آن تيم بــود. كمي قبــل از ايــن دوران نه چندان موفق، كرســپو 64 بازي ملي در كارنامهاش به دســت آورد كه زير نظر بيلســا بود و در مقدماتي جــام جهاني 2002 بهترين گلزن آرژانتين لقب گرفت.

كرسپو گفت: «همه مربيها چيزهايي به شما ياد ميدهند، خوب و بد. بعد شما بايد چيزهايي كه دوست داريد را از آنهايي كه نميپسنديد، جدا كنيد تا بتوانيد ايده خودتان در فوتبال را خلق كنيد. بيشترين اثــر را از آنچلوتــي گرفتم كــه از ديدگاه انســاني بود. من از كار با او آموختم اينكه ميگويند مربي نبايد با بازيكنانش ارتباط شخصي برقراركند، كامال غلط است، شما ميتوانيد چنين رابطهاي داشــته باشيد و موفق هم باشــيد. مورينيــو از نظر انگيزه بخشي بهترين است، او ميتواند بازيكنانش را براي مبارزه تحريك كند و روش تمرين او فوقالعاده اســت. همچنين بيلســا در شكوفاكردن استعدادهاي فردي بازيكنان استاد است. اگر من بتوانم ويژگيهاي اين سه مربي را با هم به دست آورم، به كمال خواهم رسيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.