عذرخواهي پورتو بابت شعارهاي زشت هواداران

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رييــس باشــگاه پورتو بابــت اقدام ناپسند اخير هواداران اين تيم عذرخواهي كرد. هواداران پورتو در جريان بازي هفته گذشــته تيم هندبــال اين باشــگاه برابر بنفيكا در ليگ پرتغال شــعارهايي ســر دادند با اين مضمون كه اي كاش بازيكنان بنفيكا در هواپيماي ســقوط كرده حامل بازيكنان تيم چاپهكوئنســه برزيل بودند و كشته ميشدند.

به هميــن دليل خورخه نونــو پينتو داكاســتا با ارســال نامهاي به خبرگزاري آسوشــيتدپرس مراتب عذرخواهي خود را بابت «شعارهاي اهانتآميز» هواداران اعالم كــرد. او همچنين از آمادگي و پيشــنهاد پورتو به باشــگاه چاپهكوئنسه براي احياي اين تيم كه در سانحه ســقوط هواپيما در مــاه نوامبر ســال ‪19 ،2016‬ بازيكنش را از دست داد، خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.