چشمي بدشانسترين استقاللي كه ميشناسيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يــك مصدوميت روزبه چشــمي را از اســتقالل جدا كــرد و بعد از اين ماجرا هم بدشانسي ديگري گريبانگير اين بازيكن شــد و محروميت استقالل از پنجره زمســتاني باعث شــد تا اين بازيكن از فهرســت استقالل هم خارج شــود و اجازه تمديد قرارداد را با اين تيم نداشته باشد.

شــايد اگر چشــمي ميدانســت كه اســتقالليها دچار چنين مشكلي ميشوند راضي نميشــد كه نامش را از فهرســت تيم كنــار بگذارند اما اين بازيكن به اميد اينكه بعد از پشــت سر گذاشــتن دوران مصدوميــت به جمع اســتقالليها ملحق شــده و دوباره به فهرســت تيم اضافه ميشود، اجازه داد تا اســتقالليها روي نــام او خط قرمز بكشند.

روزبــه از هفتههــاي پاياني ليگ گذشــته بــه خاطر بدشانســيهاي پي درپي از حضــور در ليــگ برتر محروم شده اســت و اين روزها به همراه ديگر بازيكن مصدوم تيم فقط تمرين ميكند تا محروميت استقالل تمام شود. چشمي قرباني بي احتياطي اســتقالليها شد و حال در حسرت بازي كردن مانده است. اين در حالي اســت كه چشمي يكي از بهتريــن بازيكنان اســتقالل بــود و در نتيجه گرفتن اســتقالل كمك زيادي به مظلومي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.