مسگرساروي: مردم ميگويند بيانگيزهها را كنار بگذار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

فيروز كريمي جزو مربياني اســت كه هميشه كارهاي عجيبي انجام ميدهد. از مصاحبههاي پر شــر و شورش تا انتخاب تيمهايي كه در شرايط سختي قرار دارند. كريمــي كه فوتبالش را در ســال 49 و با تيم شهرباني تهران شروع كرده بود، پس از آن به پاس رفت و با اين تيم 2 بار و در سالهاي 55 و 56 به قهرماني جام تخت جمشيد رسيد. او بعد از اين دوران، خيلي زود وارد عرصه مربيگري شــد و با همين تيم كار خود را در مربيگري استارت زد.

فيروز كريمي 2 بار با اين تيم قهرمان ليگ آزادگان كه باالترين ســطح ليگ در آن زمان بود، شــد و پس از آن در ســن 36 سالگي با شكست الشباب عربستان در جام باشگاههاي آسيا به قهرماني رسيد. به مهمترين عنواني كــه پاس در كل دوران فعاليتش به دست آورده.

بعــد از آن اتفاقات، فيــروز كريمي خواهان زيادي در بيــن تيمهاي مختلف پيدا كرد. او حضــور در تيمهاي مختلفي از سپاهان اصفهان، بهمن كرج، پلياكريل اصفهان، تراكتورســازي تبريز، اســتقالل اهواز، ابومســلم مشهد، شــهاب زنجان، راهآهن شهرري، اســتقالل تهران، صباي قم، داماش گيالن، گسترش فوالد، شاهين بوشــهر، ســنگآهن بافق، پيكان تهران، ذوبآهــن اصفهــان، ملــوان بندرانزلي، اكسين البرز و صنعتنفت آبادان را تجربه كرد تــا صاحب يك ركورد جالب شــود.

حســين مسگرساروي سرمربي نساجي قائمشهر درباره اخراج 6 بازيكن تيمــش ميگويد: «انتظار دارم بازيكن با صالبت الزم به زمين برود. در نيمه نخســت بازي مقابل آلومينيوم، برخي بازيكنان اصال توان نداشــتند اما در نيمــه دوم با تفكر ديگري به بازي ادامــه دادند. بازيكن بايد از دقيقه يك تا 90 تمركز داشــته باشد و با تمام وجود به ميدان برود، نه فقط در نيمه دوم خوب باشــد. باشــگاه جمعبندي كرد و به اين نتيجه رســيد كه انگيزه اين بازيكنان پايين آمده اســت. مردم به تمرين ميآيند و ميگويند اينها را كنار بگذاريد، چون دلشــان به حال تيم نميسوزد. اين بازيكنان چند بازي است كه در عالم خواب هستند.بازيكن نيمكتنشين نساجي در بازي مقابل پارس جنوبي و زماني كه يك بر صفر عقب بوديم، خودش را گرم كرده بود. زماني كه خواســتيم او را به زمين بفرســتيم، گفت حالم خوب نيست و نميتوانم به بازي بروم.»

مسگر ساروي درباره داليل صعود نكردن تيمش ميگويد: «نميخواهم مديريت يا بازيكنان را مقصر صعود نكردن امسال نساجي به ليگ برتر قلمداد كنم. اين باشــگاه از ابتداي فصل تغييرات مديريتي داشت كه به تيم لطمه زد، با مشــكالت ديگري همانند حاضر نشدن بازيكنان اصلي در ديدار مقابل آلومينيوم در اراك هم مواجه بوديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.