جاللي:ذوبآهن بهتر از ما بازي كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجيد جالي ســرمربي تيم پيكان درباره شكســت تيمــش مقابــل ذوبآهــن اصفهان ميگويد: «همه تاشــمان را بــراي بازي خوب كرديم اما ذوبآهن برخــاف انتظار ما از همه روزهايش بهتر بود. در طول فصل سعي كرديم تيم خوبي باشــيم و به دنبــال فوتبال خوب و نتيجه بوديم. امــروز از معدود روزهايي بود كه حريــف بهتر از ما بازي كــرد. ما ميخواهيم به تيمي تبديل شويم كه سهميه بگيريم. بازيكنان مــا تاش زيادي براي رســيدن بــه اين هدف كردند.» جالي در پاسخ به اين پرسش كه فصل قبل در ســايپا روند نزولي داشــت و اين فصل هم شرايط مشابهي تكرار شده اينطور ميگويد: «شما وقتي ميخواهيد درباره يك مربي قضاوت كنيد نميتوانيد يك ســال يا دو ســال او را در نظر بگيريد. سي ســال است مربيگري ميكنم و فقط دو بار براي من اين اتفاق افتاده اســت. پارسال آرامش نداشتم و مشكاتي وجود داشت. من روي اين موضــوع خيلي فكر كردم كه چرا در نيمفصل دوم نتيجــه نگرفتيم. در نيمفصل دوم به بچهها گفتيم ميخواهيم سهميه بگيريم و روي تيم بار گذاشــتيم. شرايط تيم ما از نظر فني مناسب بود اما شايد ايجاد كردن اين توقع باعث شد تيم تحت فشــار قرار بگيرد. از سوي ديگــر تقريبــا 90 درصد بازيكنان مــا قرارداد يكســاله دارند و همه اينها چالشــي براي تيم است كه بازيكنان تمركز الزم را نداشته باشند. با اين حال من هميشه سعي ميكنم روي كارم متمركز شوم اما يكسري اتفاقات هم براي ما رخ ميدهد. براي خود من هم قابل هضم نيست كه يكسري مســائل رخ بدهد كه يك نمونه از اين اتفاقات اين مدل گل خوردنهاست كه براي ما اذيت كننده بود. حتي با جابهجاييهايي كه در تركيب ايجاد كرديم، نتوانســتيم مقابل اين گل خوردنها را بگيريم. شايد بايد تاش ما در اين سه بازي آخر همين مساله باشد كه حداقل گل خوردنهاي اين مدلي را درست كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.