ميخواهم با ذوبآهن چهارم شوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجتبــي حســيني ســرمربي تيم ذوبآهن اصفهان درباره پيروزي 2 بر يك تيمش مقابل پيــكان ميگويد: «با وجود بــازي خوبي كه انجــام ميداديم، نتيجه نميگرفتيم. پس از هفتهها نتيجه نگرفتن در ليــگ بچههاي ما مزد زحماتشــان را گرفتنــد و به پيروزي رســيديم. فكر ميكنم از ابتداي بازي حاكم ميدان بوديم و فوتبال خوبي را به نمايش گذاشــتيم. خوشــبختانه موقعيتهاي مــا تبديل به گل شــد. بــراي تيــم و بازيكنانم خيلي خوشــحالم. ما بازيكنان خوب و پرتاشي داريم. اميدوارم اين نتايج استمرار داشته باشــد و با جايگاهي خوب ليگ امسال را به پايان ببريم. من از همه بازيكنان تيمم راضي هستم.»

او در واكنش به اينكه ســعيد آذري گفته بود اگر ذوبآهــن نتايج خوبش را در اين فصل تكرار كند حســيني در اين باشگاه خواهد ماند اينطور ميگويد: «من تمركزم را روي اين گذاشتم كه ليگ را با مقام چهارمي به پايــان ببريم و در ليگ قهرمانان آســيا هم از گــروه خود صعود كنيم. در اين چند هفته فشــار زيادي را تحمــل كرديم. من فقط به بازيهاي اين فصل فكر ميكنم. ما سه بازي سخت در ليگ و ســپس ليگ قهرمانان آسيا را در پيش داريــم كه ميتوانــد ميدان خوبي براي بازيكنان باشــد. حتي اين مسابقات براي من هــم هيجانانگيز اســت و من هيجانزده هســتم كه در اين مســابقات شــركت ميكنيم. ما فقط به بازي مقابل ماشينسازي فكر ميكنيم. بگذاريد از اين پيروزي لذت ببريم.»

حسيني در پاســخ به اين سوال كه «زمانــي كه شــما آمديد تيم را نبســته بوديــد، آيــا در صورت مانــدن در فصل بعد در ذوبآهن بازيكنــان مدنظر خود را اضافه خواهيد كرد يــا خير؟» اينطور پاســخ ميدهد:«اين بازيكنان بســيار با كيفيت هســتند و من به همه آنها ايمان دارم. اميــدوارم در ادامه راه به هرچه كه در فوتبال ميخواهند، برســند. اكثر اين بازيكنــان را خودمــان به فوتبــال ايران معرفي كرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.